Valstybes irangos vadovas.

Teikti Departamento vadovui siūlymus dėl Tarnybos ir Įmonės veiklos gerinimo. Kadangi ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, tikėtina, kad pasiklausymo įrangą sumontavusius asmenis labiau domino ne šios įmonės veikla, o jos laikinai generalinės direktorės pareigas einanti vadovė. Sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų ir arba kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. Lietuvos transporto sektorius yra trečias pagal sukuriamą pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikos sektorius, kuriame veikia daugiau kaip 7 tūkstančiai įmonių ir dirba daugiau kaip tūkstančių darbuotojų. Laiku gauti informaciją apie Įmonės dokumentus, susijusius su Tarnybos veikla, bei teikti siūlymus dėl jų papildymo, keitimo bei vykdymo.

Specialiosios funkcijos: Dalyvauti Įmonės pasitarimuose, kai sprendžiami su Tarnybos veiklos sritimi susiję klausimai.

Įmonės generalinio direktoriaus pavedimu ir arba Departamento vadovo pavedimu atstovauti Įmonei tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų renginiuose. Duoti Tarnybai pavaldžių struktūrinių padalinių darbuotojams nurodymus, susijusius su Tarnybos funkcijų vykdymu. Sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų ir arba kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.

Valstybes irangos vadovas Kokio dydzio yra varpos nuotrauka

Perspėti bei drausminti darbuotojus, neekonomiškai naudojančius Įmonės materialines vertybes bei išteklius. Gauti iš kitų Įmonės struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą savo pareigoms vykdyti. Teikti Departamento vadovui siūlymus dėl Tarnybos ir Įmonės veiklos gerinimo.

Valstybes irangos vadovas Coma padejo narys

Tobulinti kvalifikaciją LR teisės aktuose ir Įmonės vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka. Teikti siūlymus dėl jam pavaldžių darbuotojų nušalinimo nuo darbo Įmonėje nustatyta tvarka. Nustatyta tvarka nušalinti pavaldžius darbuotojus nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, kitų pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio darbuotojo dalyvavimas sukels interesų konfliktą ar jis galimai veiks priešingai Įmonėms interesams.

  1. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
  2. Penktadienį vakare Vilniaus policijos pareigūnams buvo pranešta apie vienos Balio Karvelio gatvėje įsikūrusios įmonės vadovo kabinete rastą pasiklausymo įrangą.
  3. Narys 13 cm geros dydis
  4. Sekimo įranga LT vadovas. ukiodalys.lt
  5. За всеми нашими действиями были самые лучшие мотивы, и то, что мы сделали, мы сделали с открытыми глазами.
  6. Служители проводят тебя и потом приведут обратно.
  7. Kaip naudotis pratimais, kad padidintumete nario vaizdo irasa

Laiku gauti informaciją apie Įmonės dokumentus, susijusius su Tarnybos veikla, bei teikti siūlymus dėl jų papildymo, keitimo bei vykdymo. Dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, tinkamai vykdyti Departamento vadovo raštu ar žodžiu pavestas funkcijas ir užduotis, pagal kompetenciją jas spręsti.

Įmonės Sekimo įranga LT vadovas

Elgtis maloniai, pagarbiai, dėmesingai, taktiškai su Įmonės darbuotojais bei Įmonės partneriais ar kitais trečiaisiais asmenimis, vengti nepagrįstos kritikos, neigiamos ar neobjektyvios informacijos apie juos skleidimo, konfliktinių situacijų, o joms iškilus — jas tinkamai valdyti.

Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, Įmonės darbo tvarkos taisyklių, Įmonės veiklos reglamento, kitų vidaus teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės darbuotojų pareigas, funkcijas bei atsakomybę, technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Tausoti Įmonės turtą, išteklius, neeikvoti jų nepagrįstai, ne darbo reikmėms. Dalyvaujant Įmonės verslo susitikimuose užtikrinti verslo etikos principų laikymąsi. Neturėti jokių sutartinių, Valstybes irangos vadovas ar kitokių įsipareigojimų juridiniams ar fiziniams asmenims, susijusiems su Įmonės veikla, kurie gali sukelti viešųjų privačių interesų konfliktą.

Informuoti tiesioginį vadovą — Departamento vadovą — apie savo viešuosius privačius interesus, galinčius sukelti interesų konfliktą atliekant jam paskirtas funkcijas ir pareigas.

Account Options

Prievolė deklaruoti viešuosius privačius interesus, galinčius sukelti viešųjų privačių interesų konfliktą, tenka pačiam Vadovui. Nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi, nenaudoti savo pareigų ir vardo, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų viešųjų privačių interesų konfliktą ar kitaip pakenktų Įmonės interesams.

Elgtis teisėtai, nešališkai ir sąžiningai Valstybes irangos vadovas savo nuomonę, patariant ar kitaip priimant sprendimus, susijusius su Įmonės veikla, vengti viešųjų privačių interesų konflikto. Pastebėjus ar gavus informaciją apie kitų įmonės darbuotojų veiką, sukėlusią jų viešųjų privačių interesų konfliktą, ar kitus korupcijos ar netoleruotinos veikos įmonėje pasireiškimus nedelsiant apie tai informuoti to darbuotojo tiesioginį vadovą.

Nuorodos kopijavimas

Būti pareigingam, atidžiam, kruopščiam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atsakingam, savarankiškam, nekonfliktiškam, korektiško elgesio, diplomatiškam, sugebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, orientuotam į saugų ir kokybišką darbų atlikimą. Vadovas už jam priskirtų pareigų ir funkcijų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą atsako LR ir Įmonės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybes irangos vadovas Kaip padidinti meer kiausinius

Vadovo pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis LR teisės aktams, Įmonės vidaus teisės aktams ar darbo organizavimo Įmonėje, Departamente, Tarnyboje tvarkai.