Pasirengimas lyciu nariui didinti

Tačiau įvairiose valstybėse narėse moterų skaičius valdybose labai skiriasi — pagrindinis rodiklis svyruoja nuo 3 iki 27 proc. Atitinkamos valstybės narės praneša apie tai Komisijai.

Iš kitos mokomosios medžiagos šis vadovas išsiskiria tuo, kad jis parašytas lengvu stiliumi, savivaldybių darbuotojams padedančiu įsijausti į labai konkrečias ir kasdieniškas situacijas. Teisiniai įsipareigojimai ir ekspertų patikrinta metodika išdėstoma iš savivaldybėje dirbančios vyresniosios specialistės, kuriai staiga priskiriamos lyčių lygybės koordinatorės pareigos, perspektyvos.

Leidinys yra rekomendacijų paketas, skirtas specialistams, sprendimų priėmėjams, viešosios politikos formuotojams ir visiems viešojo administravimo sektoriaus atstovams, prisidedantiems prie strateginio planavimo ir atitinkamų dokumentų rengimo.

#VertiPoLygiai I Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis - Premija

Projekto tikslinė grupė — bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai. Planuoti rodikliai: Buvo planuota, kad pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama profesinio mokymo priemonėje dalyvaus asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonėje — asmenų, darbo rotacijos priemonėje — asmenų, teritorinio judumo priemonėje — asmenų.

Pasiekti rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu į profesinio mokymo priemonę nusiųsta asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonę — asmenys, darbo rotacijos priemonę — asmenys, teritorinio judumo priemonę — asmenys. Projekto partneriai — 10 teritorinių darbo biržų Projekto tikslinė grupė — Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Projekto vertė — 2 ,00 Lt Planuoti rodikliai: įgyvendinant projekte numatytas veiklasbuvo planuojamakad projekto veiklose dalyvaus Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, iš kurių dirbantieji sėkmingai baigs mokymus ir gaus pažymėjimus. Projekto veiklos: buvo planuota, kad projekto dalyviai tobulins bendruosius gebėjimus kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų ir profesinius gebėjimus, susijusius su darbinių funkcijų vykdymu darbo su darbdaviais, konsultavimo ir informavimo, klientų aptarnavimo, viešojo sektoriaus apskaitos standartų taikymo buhalterinėje apskaitoje.

Pasiekti rezultatai: Projekto veiklose dalyvavo Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

  1. Kliniku kainos padidinti nari
  2. Įgyvendinti projektai - Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
  3. Zaidimai Padidinti nari

Iš dalyvavusių dirbančiųjų — asmuo sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus, iš jų valstybės tarnautojai ir 81 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, įvykdymas proc. Užsienio kalbų mokymuose dalyvavo — dalyviai, iš jų baigė mokymus ir gavo pažymėjimus. Kompiuterinio raštingumo kursuose dalyvavo dalyviai, iš jų sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Sudėtingų situacijų sprendimo bendraujant su klientais mokymuose dalyvavo dalyviai, visi baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Darbo su darbdaviais gebėjimų tobulinimo mokymuose dalyvavo 90 dalyvių. Konsultavimo gebėjimų savarankiškam užimtumui skatinti mokymuose dalyvavo 71 dalyvis, iš jų sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus 55 asmenys. Finansų ir apskaitos skyrių dirbančiųjų profesinių gebėjimų tobulinimo mokymuose dalyvavo 69 dalyviai, kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Projekto įgyvendinimo metu buvo panaudota 2. Projekto tikslas — prisidėti prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, nedirbančių jaunuolių užimtumo didinimo ir grąžinimo į darbo rinką.

Pasirengimas lyciu nariui didinti

Planuoti rodikliai: Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekte dalyvaus jaunimo iki 29 metų, iš jų: darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvaus asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonėje — asmenų. Projekte numatoma, kad 50 proc.

Pasiekti rezultatai: Nuo projekto pradžios dalyvavimą priemonėse baigė per 6. Projekto įgyvendinimo metu į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę nusiųsta per 2,9 tūkst. Projekto tikslas — paremti neįgaliųjų socialines įmones, skatinti neįgaliųjų socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį. Projekto partneriai — 9 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus ir 99 neįgaliųjų socialinės įmonės. Projekto tikslinė grupė — neįgalieji, turintys sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, dirbantys neįgaliųjų socialinėse įmonėse.

Planuoti rodikliai: buvo planuota įmonėms dalinai kompensuoti neįgaliųjų darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Pasirengimas lyciu nariui didinti

Taigi galima daryti išvadą, kad pačios valstybės narės negali deramai pasiekti numatomos priemonės tikslų, ir jų būtų geriau siekti koordinuotais ES lygmens veiksmais, o ne skirtingo masto, užmojo ir veiksmingumo nacionalinėmis iniciatyvomis. Todėl pasiūlymas atitinka proporcingumo principą.

Proporcingumas Neprivalomosiomis priemonėmis, kaip antai ES lygmens rekomendacijomis ir raginimais taikyti savireguliavimo priemones, tikslas visoje ES pagerinti lyčių lygybę ekonominių sprendimų priėmimo srityje nepasiektas ir nėra pagrindo manyti, kad bus pasiektas.

Todėl šiems tikslams pasiekti reikia imtis griežtesnių ES lygmens veiksmų. Vis dėlto jie neturėtų viršyti to, kas tikrai būtina užtikrinti tvariai pažangai gerinant moterų atstovavimą bendrovių valdybose, ir nedaryti poveikio privačių bendrovių veiklai bei rinkos ekonomikai.

Šiuo būtinojo suderinimo pasiūlymu nustatomi tik bendri tikslai, o valstybėms narėms suteikiama pakankamai laisvės pačioms nuspręsti, kaip geriausia jų siekti nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į aplinkybes šalyje, regionuose ir vietose, įskaitant bendrovių teisę ir bendrovių valdybų narių įdarbinimo praktiką. Šiuo pasiūlymu nacionalinę bendrovių teisę reikalaujama keisti tik tiek, kiek tai tikrai būtina suderinti būtiniesiems reikalavimams dėl skyrimo pareigoms sprendimų, taip pat jame atsižvelgta į skirtingą valdybų struktūrą įvairiose valstybėse narėse.

Senesni projektai

Jis netaikytinas mažosioms ir vidutinėms įmonėms MVĮnes tokios priemonės joms būtų per didelė našta. Be to, kaip jau minėta, pasiūlymu nustatomi tik nevykdomiesiems valdybų nariams skirti kiekybiniai tikslai, todėl jo poveikis kasdieniam bendrovės valdymui gerokai sumažėja. Be to, nevykdomieji direktoriai dažniausiai atlieka stebėtojų funkcijas, todėl į jų pareigas lengviau paskirti kvalifikuotą kandidatą ne iš bendrovės darbuotojų arba iš kito sektoriaus — šis argumentas svarbus tokiose ekonomikos srityse, kuriose vienos iš lyčių darbuotojų skaičius ypač mažas.

Kadangi siūloma direktyva būtų taikoma laikinai žr.

Pasirengimas lyciu nariui didinti

Pasirinkta priemonė Direktyva — tinkamiausia priemonė visoje ES nuosekliai užtikrinti būtinąjį nevykdomųjų direktorių pareigas biržinių bendrovių valdybose einančių asmenų lyčių atstovavimą ir suteikti valstybėms narėms galimybę pritaikyti konkrečias įgyvendinimo nuostatas pagal savo bendrovių teisės specifiką bei pasirinkti tinkamiausias vykdymo užtikrinimo priemones ir sankcijas. Direktyva valstybėms narėms paliekama galimybė savo noru taikyti griežtesnius nei būtinieji reikalavimus.

Europos ekonominė erdvė Tai Europos ekonominei erdvei svarbus tekstas, todėl EEE jungtinio komiteto sprendimu direktyva bus taikoma Europos ekonominei erdvei priklausančioms ne ES valstybėms narėms. Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas 1 straipsnis.

Sukurti produktai | Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

Tikslas Šiame straipsnyje nurodomas direktyvos tikslas. Šiomis apibrėžtimis užtikrinama, kad direktyvą būtų galima vienodai taikyti visų valstybėse narėse egzistuojančių tipų biržinių bendrovių valdyboms, t. Iš direktoriaus sąvokos apibrėžties aišku, kad direktyva nustatyti tikslai taikytini visiems nevykdomiesiems direktoriams, įskaitant darbuotojų atstovus valstybėse narėse, kuriose vadovaujantis nacionaline teise arba nusistovėjusia praktika tam tikras skaičius nevykdomųjų direktorių gali arba turi būti skiriamas ar renkamas bendrovės darbuotojų ir arba darbuotojų organizacijų.

Tačiau praktines šios direktyvos tikslų įgyvendinimo procedūras turėtų nustatyti pačios valstybės narės žr. Netaikymas mažosioms ir vidutinėms įmonėms Šiuo straipsniu nustatoma, kad direktyva netaikoma mažosioms ir vidutinėms įmonėms MVĮkaip apibrėžta m.

Tikslai nevykdomiesiems direktoriams 1 dalyje nustatoma, kad biržinės bendrovės, kuriose nevykdomųjų direktorių pareigas einančių nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų yra mažiau kaip 40 proc.

Trumpesnis šio tikslo įgyvendinimo terminas m.

EUR-Lex - PC - LT

Valstybės narės daro lemiamą įtaką tokioms bendrovėms, todėl gali greičiau įgyvendinti permainas. Tikslus nevykdomųjų direktorių pareigybių skaičius, reikalingas tikslui pasiekti, turėtų būti kuo artimesnis 40 proc. Pagal šią pirmumo taisyklę tais atvejais, kai kandidatų kvalifikacija vienoda, pirmumas suteikiamas nepakankamai atstovaujamos lyties kandidatui, nebent jei objektyvus vertinimas, kuriame atsižvelgiama į visus atskiriems kandidatams taikomus kriterijus, yra palankesnis kitos lyties kandidatui.

Šis procedūrinis reikalavimas reikalingas tam, kad tikslas atitiktų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką[19] dėl pozityviosios diskriminacijos priemonių.

Šios dalies reikalavimai dėl kandidatų atrankos turi būti įgyvendinami tinkamu atrankos procedūros etapu, kuris priklauso nuo nacionalinės teisės nuostatų ir biržinių bendrovių įstatų. Papildomos bendrovių priemonės ir ataskaitos 1 dalyje nustatoma, kad biržinės bendrovės privalo prisiimti individualius įsipareigojimus užtikrinti proporcingą vykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių atstovavimą iki m.

Pasirengimas lyciu nariui didinti

Sankcijos Šiame straipsnyje nustatoma valstybių narių prievolė priimti teisės nuostatas dėl sankcijų už šios direktyvos pažeidimus.

Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Būtinieji reikalavimai Šiame straipsnyje nurodoma, kad direktyva nustatomi būtinieji suderinimo reikalavimai.

Įgyvendinimas Valstybės narės privalo priimti šios direktyvos įgyvendinimo priemones per dvejus metus nuo jos priėmimo. Šiame Zirgo nario matmenys konkrečiau apibūdinamos prievolės, susijusios su šiomis priemonėmis ir pareiga pranešti apie jas Komisijai. Peržiūra, įsigaliojimas ir galiojimo pabaiga, adresatai Direktyva valstybės narės įpareigojamos teikti ataskaitas. Komisija privalo kas dvejus metus peržiūrėti direktyvos taikymą ir pateikti ataskaitą, kurioje pirmiausia įvertinama, ar pasiekti šios direktyvos tikslai.

Tikslai galios tik kol bus pasiekta tvari pažanga užtikrinant tinkamą lyčių pasiskirstymą valdybose, todėl direktyvoje yra laikino galiojimo nuostata. Laikydamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo toliau — Sutartis 8 straipsnio, Sąjunga siekia panaikinti nelygybę ir skatina moterų ir vyrų lygybę visose savo veiklos srityse.

Sutarties straipsnio 3 dalis suteikia teisinį pagrindą priimti Sąjungos priemones, kuriomis užtikrinamas moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimas; 2 pozityviosios diskriminacijos principas ir jo svarba praktiškai įgyvendinant veiksmingą moterų ir vyrų lygybę pripažįstama Sutarties straipsnio 4 dalyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad moterų ir vyrų lygybė turi būti užtikrinta visose srityse ir kad lygybės principas nekliudo taikyti priemones, suteikiančias konkrečių lengvatų nepakankamai atstovaujamai lyčiai, ar tokias priemones priimti; 3 m.

Komisija paragino Europos Sąjungos biržines bendroves didinti moterų skaičių savo valdybose taikant savireguliavimo priemones ir savanoriškai prisiimti konkrečius šios srities įsipareigojimus[24]. Moterų chartijoje[25] Europos Komisija pabrėžė, kad moterims vis dar nesuteikiamos tokios pačios teisės ir galimybės dalyvauti politinių ir ekonominių sprendimų priėmimo procese, kaip kad vyrams, ir dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą pasinaudojant turimomis galiomis skatinti teisingesnį atsakingas pareigas einančių moterų ir vyrų atstovavimą.

Komisijos — m. Moterų ir vyrų lygybės strategijoje[26] lyčių pusiausvyros gerinimas įvardytas kaip vienas iš prioritetų; 5 m. Joje Komisija raginama Pasirengimas lyciu nariui didinti m. Šį prašymą Europos Parlamentas pakartojo m. Labai išsimokslinusių aukštos kvalifikacijos moterų vis daugėja — tai patvirtina ir faktas, kad 60 proc.

Pasirengimas lyciu nariui didinti šis potencialas ir toliau nebus išnaudojamas skiriant moteris eiti su sprendimų priėmimu susijusias pareigas, dalis kvalifikuoto žmogiškojo kapitalo liks nepanaudota; 8 bendrovės plačiai pripažįsta, kad moterys valdybose teigiamai veikia įmonės valdymą — dėl įvairesnio ir į kolektyvą orientuoto mąstymo, atveriančio naujų perspektyvų ir todėl leidžiančio rasti visapusiškesnių sprendimų, pagerėja grupės veiklos rezultatai ir sprendimų kokybė.

Gausūs tyrimai patvirtina, kad bendrovės finansiniai rezultatai ir pelningumas tiesiogiai susiję su proporcingu lyčių atstovavimu aukščiausiosios grandies vadovybėje. Todėl padidinus moterų skaičių Sąjungos biržinių bendrovių valdybose gali pagerėti šių bendrovių rezultatai; 9 žinoma, kad lygybė darbo rinkoje taip pat gali labai paskatinti ekonomikos augimą.

Padidinus moterų skaičių Sąjungos biržinių bendrovių valdybose, pagerėtų ne tik šioms pareigoms paskirtų moterų padėtis, bet ir bendrovės galimybės pritraukti gabių moterų ir padidinti visų grandžių vadovų ir kitas pareigas einančių moterų skaičių.

Todėl didesnis moterų skaičius bendrovių valdybose turėtų teigiamą poveikį šalinant lyčių nelygybę ne tik užimtumo, bet ir darbo užmokesčio srityje. Išnaudojus visus moterų gabumus, ir atskiri asmenys, ir viešasis sektorius gautų gerokai didesnę investicijų į švietimą grąžą. Nepakankamas moterų skaičius ES biržinių bendrovių valdybose — tai prarastos galimybės siekiant ilgalaikio tvaraus valstybių narių ekonomikos augimo; 10 nepaisant esamų Sąjungos teisės aktų diskriminacijos dėl lyties prevencijos ir kovos su ja srityse, Tarybos rekomendacijų, kuriomis raginama didinti moterų vaidmenį priimant ekonominius sprendimus, ir Sąjungos lygmens priemonių, kuriomis skatinamas savireguliavimas, moterų Sąjungos bendrovių aukščiausiuose sprendimų priėmimo organuose yra gerokai mažiau nei vyrų.

Ši lyčių disproporcija ypač didelė ir spręstina privačiajame sektoriuje, pirmiausia biržinėse bendrovėse. Sprendžiant iš pagrindinio Komisijos rodiklio lyčių atstovavimo bendrovių valdybose srityje, moterų, dalyvaujančių priimant aukščiausio lygmens verslo sprendimus, vis dar labai mažai.

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Moterų, einančių nevykdomųjų direktorių pareigas, buvo tik 15 proc. Daug toliau pažengė tos valstybės narės, kuriose buvo taikomos teisiškai privalomos priemonės. Įvairios valstybės narės taiko labai skirtingas priemones moterų skaičiui valdybose didinti, todėl tikėtina, kad esami skirtumai tarp atskirų valstybių narių toliau didės; 12 nenuoseklus ir skirtingas nacionalinis Pasirengimas lyciu nariui didinti dėl lyčių pusiausvyros biržinėse bendrovėse ar tokio reglamentavimo nebuvimas lemia ne tik tai, kad valstybėse narėse labai skiriasi moterų, einančių direktorių konsultantų pareigas, skaičius ir šių valstybių pažangos rodikliai — tai riboja ir vidaus rinką, nes Europos biržinėms bendrovėms taikomi skirtingi įmonių valdymo reikalavimai.

Tokie skirtingi teisės aktų ir savireguliavimo priemonių reikalavimai dėl bendrovių valdybų sudėties gali sukelti praktinių sunkumų tarptautinėse rinkose veikiančioms biržinėms bendrovėms, ypač steigiančioms patronuojamąsias bendroves ar vykdančioms susijungimų ir įsigijimų sandorius, taip pat kandidatams į valdybas; 13 tai, kad dabartinės daugelio valstybių narių atrankos procedūros ir kandidatų į valdybas kvalifikacijos kriterijai nepakankamai skaidrūs, labai trukdo pasiekti tinkamą valdybų narių lyčių pusiausvyrą ir neigiamai veikia kandidatų į valdybas karjerą, jų judėjimo laisvę, taip pat investuotojų sprendimus.

Dėl tokio neskaidrumo galimi kandidatai į valdybas nepateikia paraiškų į šias vietas, nors čia jų kvalifikacija labai praverstų, ir neginčija lyčių požiūriu šališkų paskyrimų, o tai yra jų judėjimo laisvės vidaus rinkoje apribojimas. Kita vertus, investuotojai taiko skirtingas investicijų strategijas, ir kartais jiems reikia informacijos, susijusios su valdybų narių žiniomis ir kompetencija.

Skaidresni kvalifikacijos kriterijai ir skaidresnės kandidatų į valdybas atrankos procedūros leidžia investuotojams geriau įvertinti bendrovės verslo strategiją ir priimti pagrįstus sprendimus; 14 šios direktyvos tikslas nėra išsamiai suderinti nacionalinės teisės nuostatas dėl kandidatų į valdybas atrankos procedūrų ir kvalifikacijos kriterijų, tačiau ja siekiama nustatyti tam tikrus būtinuosius standartus, pagal kuriuos biržinės bendrovės, kuriose lytys atstovaujamos neproporcingai, sprendimus dėl nevykdomųjų direktorių privalėtų priimti vadovaudamosi objektyviu ir palyginamu kandidatų kvalifikacijos — jų tinkamumo, kompetencijos ir profesinių rezultatų — vertinimu, nes tai svarbu nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyrai.

Strategijoje nustatytas pagrindinis tikslas iki m.

Paraiškos ir projektai | Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje

Dėl išgyvenamos ekonomikos krizės Europa labiau nei iki šiol privalo remtis žiniomis, kompetencija ir inovacijomis ir išnaudoti visus turimus gabumus. Tikėtina, kad aktyvesnis moterų dalyvavimas priimant ekonominius sprendimus, pirmiausia didesnis jų skaičių valdybose, galiausiai turėtų teigiamo poveikio moterų užimtumui atitinkamose bendrovėse ir visai ekonomikai; 16 Padidejes narys protezavimas Sąjunga turėtų stengtis didinti moterų skaičių bendrovių valdybose ir taip paskatinti ekonomikos augimą, Europos bendrovių konkurencingumą ir užtikrinti lyčių lygybę darbo rinkoje.

Šio tikslo reikėtų siekti nustatant būtinuosius reikalavimus dėl teisiškai privalomų pozityviosios diskriminacijos priemonių, skirtų lyčių pasiskirstymo biržinių bendrovių valdybose kiekybiniam tikslui pasiekti, nes tokį arba panašų metodą taikiusios valstybės narės ir kitos šalys pasiekė geriausių rezultatų spręsdamos nepakankamo moterų atstovavimo ekonominių sprendimų priėmimo lygmeniu problemą; 17 biržinės bendrovės turi didelę ekonominę reikšmę, yra matomos ir veikia visą rinką.

Todėl šioje direktyvoje nustatomos priemonės turėtų būti taikomos biržinėms bendrovėms, kurios apibrėžiamos kaip valstybėje narėje įsteigtos bendrovės, kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti vienos ar kelių valstybių narių reguliuojamose rinkose, kaip apibrėžta m.

Šios bendrovės nustato standartus visai ekonomikai — tikėtina, kad jų praktiką perims ir kitų rūšių bendrovės. Biržinių bendrovių veiklai būdingas viešumas, todėl, ginant viešąjį interesą, ji reglamentuojama išsamiau; 18 direktyva taip pat neturėtų būti taikoma mažosioms ir vidutinėms įmonėms MVĮkaip apibrėžta m.

Yra ir mišrių sistemų, turinčių abiejų minėtų sistemų elementų, o kartais bendrovėms leidžiama Pasirengimas lyciu nariui didinti pasirinkti vieną šių modelių. Šioje direktyvoje nustatomos priemonės turėtų būti taikomos visų tipų valdyboms valstybėse narėse; 20 visose sistemose išskiriami vykdomieji direktoriai, kurie dalyvauja kasdieniame bendrovės valdyme, ir nevykdomieji direktoriai, kurie kasdieniame valdyme nedalyvauja ir atlieka stebėtojų funkciją.

Šios direktyvos kiekybiniai tikslai turėtų būti taikomi tik nevykdomiesiems direktoriams — taip lyčių atstovavimas valdybose bus gerinamas per daug nesikišant į kasdienį bendrovės valdymą. Be to, nevykdomieji direktoriai atlieka stebėtojų funkcijas, todėl į jų pareigas lengviau paskirti kvalifikuotą kandidatą ne iš bendrovės darbuotojų, o neretai ir iš kito sektoriaus nei tas, kuriame veikia bendrovė — šis argumentas svarbus tokiose ekonomikos srityse, kuriose vienos iš lyčių darbuotojų skaičius ypač mažas; 21 keliose valstybėse narėse, vadovaujantis nacionaline teise arba nusistovėjusia praktika, tam tikras skaičius nevykdomųjų direktorių gali arba turi būti skiriamas ar renkamas bendrovės darbuotojų ir arba darbuotojų organizacijų.

Šioje direktyvoje nustatomi kiekybiniai tikslai turėtų būti taikomi visiems nevykdomiesiems direktoriams, taip pat darbuotojų atstovams. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad kai kurie nevykdomieji direktoriai yra darbuotojų atstovai, praktines šių tikslų įgyvendinimo procedūras turėtų nustatyti atitinkamos valstybės narės; 22 Sąjungos biržinės Pasirengimas lyciu nariui didinti turėtų būti įpareigojamos nustatyti tinkamas procedūras, skirtas konkretiems lyčių pasiskirstymo jų valdybose tikslams įgyvendinti.

Biržinės bendrovės, kurių valdybose nevykdomųjų direktorių pareigas einančių nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų yra mažiau kaip 40 proc.

Sukova uzt. Projekto tikslas — didinti ieškančių darbo asmenų konkurencines galimybes ir padėti įsitvirtinti darbo rinkoje arba laikinai įsidarbinti. Projekto partneriai — 10 teritorinių darbo biržų.

Todėl direktyva nustatomas tikslas, kad iki šio laikotarpio pabaigos nevykdomųjų direktorių pareigas einančių nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų būtų bent 40 proc. Iš esmės šis tikslas taikomas tik nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių atstovavimui — jis neturi poveikio konkrečių direktorių pasirinkimui iš gausaus kandidatuojančių vyrų ir moterų skaičiaus.

Tai nereiškia, kad tam tikri kandidatai į direktoriaus pareigas yra nepriimtini arba kad bendrovės ar akcininkai privalo skirti konkrečius direktorius. Taigi nuspręsti, kas yra tinkami būti valdybos nariais, vis dėlto turi bendrovės ir akcininkai; 23 valstybės narės daro lemiamą įtaką biržinėms bendrovėms, kurios yra valstybinės įmonės, kaip apibrėžta m.

Ši lemiama įtaka suteikia joms galimybę reikiamas permainas įgyvendinti greičiau. Todėl reikėtų nustatyti, kad tokios bendrovės turi greičiau pasiekti tikslą, kad bent 40 proc.

Todėl tam, kad būtų tenkinamas nustatytas tikslas, valdybos narių skaičius turėtų kiek įmanoma priartėti prie 40 proc. Kita vertus, siekiant išvengti pirmiau dominavusios lyties asmenų diskriminacijos, biržinės bendrovės neturėtų būti įpareigojamos skirti nepakankamai atstovaujamos lyties asmenis į pusę ar daugiau nevykdomųjų direktorių vietų.

Moterų skaičius biržinių bendrovių valdybose, palyginti su kitomis visuomeninės veiklos sritimis, ypač viešuoju sektoriumi[2], yra ypač mažas. Per pastaruosius keletą dešimtmečių valstybės narės ir ES institucijos ne kartą ėmėsi veiksmų lyčių lygybei ekonominių sprendimų priėmimo srityje skatinti, taip pat moterų alkune bendrovių valdybose didinti — priimta rekomendacijų, skatintas savireguliavimas. Tarybos rekomendacijose privatusis sektorius buvo raginamas didinti moterų dalyvavimą priimant įvairaus lygmens sprendimus, pirmiausia taikyti pozityviosios diskriminacijos programas, taip pat pasiūlyta, kad veiksmų tokiai lyčių pusiausvyrai užtikrinti imtųsi Komisija[3]. Nacionalinėmis savireguliavimo priemonėmis ir įmonių valdymo iniciatyvomis siekta paskatinti bendroves į vadovaujamas pareigas skirti daugiau moterų.