Moksliniu tyrimu nario matmenys,

Nustatyta, kad ZnO tetrapodai, susintetinti mūsų laboratorijoje pasižymi geresnėmis elektrocheminėmis savybėmis nei komercinis ZnO nanodalelės, nanovielos. Aprašytas pakankamai nesudėtingas magnetroninis dangų paruošimo metodas ateityje gali prisidėti prie plačių AlCx praktinių taikymų. Naujos IRT perspektyvos, paremtos kitomis mokslo ir technologijų disciplinomis , įskaitant fizikos, biotechnologijų, medžiagos ir gyvosios gamtos mokslų indėlį, sudarysiančios galimybę sumažinti IRT prietaisus iki tokių dydžių, kad jie atitiktų gyvuosius organizmus ir su jais sąveikautų, siekiant patobulinti sistemų gamybos ir informacijos apdorojimo procesus, bei modeliuoti ir imituoti gyvąjį pasaulį.

Bendrai atliekami moksliniai tyrimai Bendrai atliekamiems moksliniams tyrimams bus skirta didžiausia ir pagrindinė mokslinius tyrimus finansuoti numatytų ES lėšų dalis.

Siekiama, kad pagrindinėse žinių pažangos srityse būtų vykdomi aukštos kokybės mokslinių tyrimų projektai ir sukurti puikūs tinklai, pajėgūs pritraukti tyrinėtojų ir investicijų iš Europos ir viso pasaulio. Tai bus pasiekta pasitelkus įvairias finansavimo schemas, teikiant paramą bendrai atliekamiems moksliniams tyrimams — bus pasitelkiami bendrai vykdomi projektai, kompetencijos tinklai, koordinavimo ir paramos veikla žr.

III priedą.

Padidinkite kaip nario dydi

Bendros technologijų iniciatyvos Tam tikrais atvejais dėl MTTP tikslo apimties ir pasitelktų išteklių masto yra pakankamas pagrindas steigti ilgalaikes viešas ir privačias bendrijas Bendrų technologijų iniciatyvų forma. Šios iniciatyvos, kylančios daugiausia Video Kaip padidinti nari internete pagal Europos technologijų platformas atliekamų darbų ir apimančios vieną ar kelis pasirinktus jų mokslinių tyrimų srities klausimus, bus finansuojamos bendrai privataus sektoriaus investicijomis ir nacionalinėmis bei viešosiomis Europos lėšomis, įskaitant subsidijas pagal Mokslinių tyrimų pagrindų programą ir paskolų lėšas iš Europos investicijų banko.

Bendros technologijų iniciatyvos gali būti nustatomos remiantis Sutarties straipsniu tai gali apimti ir bendros įmonės steigimą arba sprendimais dėl specifinių programų pagal Sutarties straipsnį. Galimos Bendros technologijų iniciatyvos bus nustatomos remiantis tam tikrais kriterijais, tarp jų ir šiais: - Dėl įsikišimo Europos mastu sukuriama pridėtinė vertė.

EUR-Lex - PC(01) - LT

Ypatingas dėmesys bus skiriamas visuotinei tose pačiose srityse vykdomų Bendrų technologijų iniciatyvų ir nacionalinių programų bei projektų darnai ir koordinavimui. Ne Bendrijos mokslinių tyrimų programų koordinavimas Šios srities veikloje pasitelkiamos dvi pagrindinės priemonės: schema ERA-NET ir Bendrijos dalyvavimas bendrai įgyvendinamose nacionalinėse mokslinių tyrimų programose Sutarties straipsnis.

Veikla gali apimti tiesiogiai su minėtomis devyniomis teminėmis sritimis nesusijusias temas, jeigu dėl jų sukuriama pakankamai ES pridėtinės vertės. Šia veikla taip pat bus didinamas Pagrindų programos ir veiklos, atliekamos pasitelkus tarpvyriausybines struktūras, pvz.

Padidejes nuotrauku narys ir aprasymas ERA-NET išplės ir sustiprins nacionalinės ir regioninės mokslinių tyrimų veiklos koordinavimą, kadangi ji: - Subjektams, įgyvendinantiems viešąsias mokslinių tyrimų programas, suteikia pagrindą savo veiklos koordinavimui padidinti. Tokios iniciatyvos pagal straipsnį bus pradėtos srityse, kurios, aktyviai įsitraukus valstybėms narėms ir, galbūt, bendradarbiaujant su tarpvyriasybinėmis programomis, bus nustatytos remiantis šiais kriterijais: - Tiesioginė sąsaja su ES tikslais.

Tarptautinis bendradarbiavimas Tarptautinio bendradarbiavimo veikla pagal šią Pagrindų programos dalį bus: - Visos veiklos, atliekamos teminėse srityse, atvėrimas visų trečiųjų šalių mokslo darbuotojams ir tyrimų organizacijoms, dedant dideles pastangas paskatinti juos išnaudoti šią progą.

Glaudžiai susieta su dvišalio bendradarbiavimo susitarimais ar daugiašaliais ES ir tų šalių ar jų grupių dialogais, ši veikla bus ypatinga priemonė ES ir tų šalių bendradarbiavimui užtikrinti. Tokia veikla yra: veikla, skirta padidinti šalių kandidačių ir kaimyninių šalių mokslinių tyrimų pajėgumus; bendradarbiavimo veikla, skirta besivystančioms ir naujoms šalims, sutelkta į Moksliniu tyrimu nario matmenys konkrečius poreikius sveikatos, žemės ūkio, žuvininkystės ir aplinkos srityse, ir atliekama jų pajėgumui pritaikytomis finansinėmis sąlygomis.

Ši Pagrindų programos dalis apima tarptautinio bendradarbiavimo veiklą kiekvienoje Normalus yra dydziu narys srityje ir tarp skirtingų temų.

TEMOS 1.

Sveikata Tikslas Europos piliečių sveikatos gerinimas ir su sveikata susijusių Europos pramonės ir verslo įmonių konkurencingumo didinimas, Moksliniu tyrimu nario matmenys visuotines sveikatos problemas, tarp jų ir kovos su naujomis epidemijomis. Bus akcentuojami pritaikymo tyrimai pagrindinių atradimų pritaikymas klinikinėje praktikojenaujų gydymo būdų kūrimas ir patvirtinimas, sveikatos gerinimo ir prevencijos metodai, diagnostikos priemonės ir technologijos, taip pat darnios ir veiksmingos sveikatos priežiūros sistemos.

Loginis pagrindas Žmogaus genetinio kodo iššifravimas ir neseni postgenomikos pasiekimai iš pagrindų pakeitė žmonių sveikatos ir ligų mokslinius tyrimus. Didžiuliam duomenų kiekiui integruoti ir esminiams biologiniams procesams suvokti reikia sutelkti pakankamą įvairios kompetencijos ir išteklių kiekį, kurio vienoje valstybėje nėra.

Siekiant reikšmingos perkėlimo tyrimų sveikatos srityje pažangos, kuri yra būtina užtikrinant, kad biologinės medicinos tyrimai duotų praktinės naudos, taip pat reikia taikyti daugiadisciplininius ir paneuropinius metodus, įtraukiant įvairias suinteresuotas šalis. Tokie metodai leidžia Europai veiksmingiau prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų kovoti su visuotinės svarbos ligomis. Atliekant klinikinius daugelio ligų tyrimus pvz. Epidemiologiniams tyrimams reikia didelės gyventojų įvairovės ir tarptautinių tikslų, kad būtų prieita reikšmingų išvadų.

Kuriant naujus retų susirgimų diagnostikos ir gydymo būdus į darbą taip pat reikia įtraukti daugelį šalių, kad padidėtų kiekvienu atveju tiriamų pacientų skaičius. O pagal sveikatos politiką Europos lygiu atliekami moksliniai tyrimai leidžia palyginti valstybių duomenų bazėse ir biologiniuose bankuose saugomus modelius, sistemas, duomenis ir medžiagą apie pacientus.

Energingi ES atliekami biologinės medicinos tyrimai padės sustiprinti Europos sveikatos priežiūros biotechnologijų, medicinos technologijų ir farmacijos pramonės įmonių konkurencingumą.

Nestumas nuo nario dydzio

ES taip pat turi tekti aktyvus vaidmuo kuriant farmacijos sektoriaus naujovėms palankią aplinką, ypač siekiant gauti kuo daugiau naudos iš klinikinių tyrimų laimėjimų. Mokslinių tyrimų MVĮ yra sveikatos priežiūros biotechnologijų ir medicinos technologijų pramonės pagrindinės ekonominės varomosios jėgos.

52005PC0119(01)

Nors dabar Europoje biotechnologijų įmonių yra daugiau nei JAV, dauguma jų — smulkios ir mažiau subrendusios nei jų konkurentai. Valstybinės ir privačios pastangos ES lygiu padės joms vystytis. ES moksliniai tyrimai taip pat padės kurti naujas normas ir standartus, pagal kuriuos bus parengti atitinkami teisės aktai naujoms medicinos technologijoms pvz. Politikos reikalavimams svarbius mokslinius tyrimus apimanti veikla, kuri bus remiama, nurodyta toliau.

Du strateginiai klausimai — vaikų sveikata ir senstančių gyventojų sveikata — bus nagrinėjami visose veiklos srityse. Veikla pagal mokslinių tyrimų darbotvarkes, nustatytas pagal Europos technologijų platformas, pvz.

  • Publikacijų reikšmingumas Instituto mokslininkų vykdoma mokslinė veikla skirta mikro- ir nanostruktūrų, mikrosistemų, mikroelektromechanikos, optoelektronikos, nano- optikos, puslaidininkių įrenginių tyrimams ir su tuo susijusioms technologijoms kurti.
  • Он соединился с тремя наиболее влиятельными коллегами и осторожно попытался заинтересовать .

Gali būti remiama kita veikla, papildanti minėtąją ar tokia, kurios imamasi reaguojant į naujus politikos poreikius, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros politikos klausimų ar darbuotojų sveikatos ir saugos srityje.

Veikla - Biotechnologijos, nepatentuotos priemonės ir technologijos žmonių sveikatai. Pagreitinti eksperimentų, atliekamų per biologinės medicinos tyrimus, pažangą pagerinant duomenų generavimą, standartizavimą, gavimą ir analizę. Akcentuojami neintervenciniai ar minimaliai intervenciniai metodai. Kurti ir patvirtinti biologines žymas, in vivo ir in vitro metodus bei modelius, įskaitant imitavimą, farmakogenomiką, tikslinio taikymo metodus ir bandymų su gyvūnais alternatyvas.

Konsoliduoti ir užtikrinti tolesnę pažangių gydymo būdų ir technologijų, kurias galima pritaikyti daugeliui ligų ir sutrikimų gydyti, raidą. Padidejes narys Pro ir analizuoti didelį kiekį Kaip mintys padidina varpa, reikalingų siekiant geriau suprasti sudėtingus tūkstančių genų ir genų produktų, valdančių svarbius biologinius procesus, reguliavimo tinklus.

Tirti sveiko senėjimo procesą ir genų bei aplinkos sąveiką su smegenų veikla esant normalioms sąlygoms ir sergant smegenų ligomis. Spręsti atsparumo priešmikrobiniams vaistams, visuotinių ŽIV ir AIDS pavojų, maliarijos ir tuberkuliozės, taip pat naujų epidemijų pvz. Sukurti į Moksliniu tyrimu nario matmenys orientuotas strategijas nuo prevencijos iki diagnozės ir gydymo, įskaitant klinikinius tyrimus. Suprasti klinikinių sprendimų priėmimo procesą ir tai, kaip klinikinių tyrimų rezultatus pritaikyti klinikinėje praktikoje, ypač atsižvelgiant į vaikų, moterų ir senyvo amžiaus žmonių specifiką.

Veiksmingą įsikišimą paversti valdymo sprendimais, užtikrinti pakankamus žmonių išteklius, analizuoti lygioms galimybėms gauti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas įtakos turinčius veiksnius, taip pat atlikti demografinių pokyčių pvz.

Sukurti veiksmingas intervencines visuomenės sveikatos apsaugos priemones, skirtas kovai su platesniais sveikatai kenksmingais veiksniais pvz. Nustatyti sėkmingas intervencines sveikatos apsaugos priemones skirtingoje sveikatos priežiūros aplinkoje, siekiant, kad vaistai būtų skiriami geriau, o vartojami pacientų teiktų daugiau naudos įskaitant farmakologinio budrumo klausimus.

The European Social Survey

Ilgalaikės saugos klausimai ir naujų medicinos technologijų ir prietaisų bei pažangių gydymo būdų taikymo dideliu mastu stebėjimas, užtikrinant aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį. Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos Tikslas Sukurti Europos žiniomis paremtą bioekonomiką[12] sutelkiant mokslo įstaigas, pramonės įmones ir kitas suinteresuotas šalis, siekiant išnaudoti naujas mokslinių tyrimų galimybes, leisiančias spręsti socialinius ir ekonominius uždavinius, kylančius dėl: saugesnio, sveikesnio ir geros kokybės maisto bei atsinaujinančių biologinių išteklių tvaraus naudojimo ir gamybos augančio poreikio, didėjančios epizootinių ir zoonozinių ligų bei su maistu susijusių sutrikimų rizikos, visų pirma klimato pokyčių keliamos grėsmės žemės ūkio ir žuvininkystės produkcijai, taip pat augančio aukštos kokybės maisto poreikio, atsižvelgiant į gyvūnų gerovę ir aplinkybes kaimo vietovėse.

Loginis pagrindas Naujovės ir pažanga žinių apie tvarų biologinių Valstybes dydzio schema mikroorganizmų, augalų, gyvūnų valdymą, gamybą ir panaudojimą bus žemės ūkio, žuvininkystės, maisto pramonės, sveikatos priežiūros, miškininkystės ir susijusių pramonės šakų naujų, tvarių, ekologiškai veiksmingų ir konkurencingų produktų pagrindas.

Kaip ir numatyta Europos gyvosios gamtos mokslų ir biotechnologijų strategijoje[13], tai padės didinti Europos biotechnologijų ir maisto pramonės įmonių — ypač pažangių technologijų MVĮ — konkurencingumą, taip pat gerinti globą ir rūpybą bei kelti gerovę.

Maisto ir pašarų grandinių saugos, su mityba susijusių ligų, maisto vartojimo įpročių ir maisto bei mitybos įtakos Moksliniu tyrimu nario matmenys tyrimai padės kovoti su dėl maisto kylančiais sutrikimais pvz.

Nugalėtojai - Lietuvos mokslų akademija

Dėl Europos pramonės įmonių įvairovės šiose srityse, nors tai yra vienas iš jos pranašumų ir galimybių, panašios Moksliniu tyrimu nario matmenys sprendžiamos nenuosekliai.

Jos būtų sprendžiamos geriau ėmus intensyviau bendradarbiauti ir dalijantis patirtimi, pavyzdžiui, apie naujas metodikas, procesus ir standartus, įvedamus keičiant ES teisės aktus. Kelios Europos technologijų platformos padeda nustatant bendrus mokslinių tyrimų prioritetus augalų genomikos ir biotechnologijų, miškininkystės ir su ja susijusių pramonės šakų, visuotinės augalų sveikatos, ūkio gyvulių veislininkystės, maisto ir pramoninių biotechnologijų srityse. Moksliniai tyrimai taip pat suteiks žinių, kurių reikia remiant[14] bendrąją žemės ūkio politiką, žemės ūkio ir prekybos klausimus, maisto saugos taisykles, Bendrijos gyvūnų sveikatos, ligų kontrolės ir geros standartus bei bendrosios žuvininkystės politikos reformą, kuria siekiama numatyti darnų žvejybos ir akvakultūros vystymąsi.

Taip pat numatytas lankstus atsakas į naujus politikos poreikius, ypač atsižvelgiant į naujas socialines ar ekonomines tendencijas. Veikla - Iš žemės, miškų ir vandens aplinkos išgaunamų biologinių išteklių tvari gamyba ir valdymas : sudaryti sąlygas moksliniams tyrimams, įskaitant genomikos, proteomikos, metabolomikos, sistemų biologijos ir konverguojančias technologijas, šiose srityse: mikroorganizmai, augalai ir gyvūnai, taip pat jų biologinės įvairovės eksploatavimas; pagerinti javai ir gamybos sistemos, įskaitant ekologinę žemdirbystę, kokybiškos gamybos schemas ir GMO poveikį; tvarus, konkurencingas ir daugiafunkcinis žemės ūkis ir miškininkystė; kaimo plėtra; gyvūnų gerovė, veislininkystė ir produkcija; augalų sveikata; tvari ir konkurencinga žuvininkystė ir akvakultūra; užkrečiamosios gyvūnų ligos, tarp jų ir zoonozės; saugus gyvūninių atliekų šalinimas; vandenų gyvųjų išteklių išsaugojimas, valdymas ir eksploatacija, kuriant politikos formuotojams ir kitiems suinteresuotiems žemės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus asmenims reikalingas priemones kraštovaizdžio, žemėtvarkos priemonės ir pan.

Informacijos ir ryšių technologijos Tikslas Sudaryti Europai galimybę įvaldyti ir formuoti būsimą informacinių ir ryšių technologijų IRT raidą, kad būtų patenkinti jos visuomenės ir ūkio poreikiai.

Veikla sustiprins Europos mokslinę ir technologinę IRT bazę, padės valdyti ir skatinti naujoves, naudojant IRT, ir užtikrins, kad IRT pažanga greitai virstų nauda Europos piliečiams, verslo ir pramonės įmonėms bei valdžios institucijoms. Loginis pagrindas Informacinės ir ryšių technologijos yra be galo svarbios Europos ateičiai ir yra Lisabonos darbotvarkės įgyvendinimo pagrindas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Pusę našumo laimėjimų galima paaiškinti IRT įtaka produktams, paslaugoms ir verslo procesams. IRT yra pirmasis veiksnys visuose pramonės ir paslaugų sektoriuose skatinant naujoves ir Moksliniu tyrimu nario matmenys bei valdant vertybių grandinių kaitą.

IRT turi esminės svarbos tenkinant išaugusią sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos paklausą bei modernizuojant visuomenės Moksliniu tyrimu nario matmenys sričių — švietimo, mokymosi, saugumo, energetikos, transporto ir aplinkos — paslaugas.

IRT greitina pažangą kitose mokslo ir technologijų srityse, kadangi dėl jų keičiasi mokslo darbuotojų taikomi tyrimų, bendradarbiavimo ir naujovių diegimo būdai. Sparčiai augantys ekonominiai ir visuomeniniai poreikiai kartu su nenutrūkstamu IRT integravimu bei būtinybė plėsti technologijų galimybes didina reikalingų atlikti mokslinių tyrimų apimtį. Siekiant, kad žmonės lengviau naudotųsi technologijomis, o pastarosios lengviau tenkintų organizacinius poreikius reikia: paslėpti technologijos sudėtingumą, o prireikus — atskleisti funkcines galimybes; padaryti taip, kad technologija būtų labai paprasta naudoti ir prieinama; tiekti naujus IRT taikymus, sprendimus ir paslaugas, kurios būtų patikimos ir pritaikomos naudotojų veiklos sąlygoms ir pageidavimams.

Skatinami paklausos, reikalaujančios daugiau už mažiau, IRT mokslo darbuotojai yra įsitraukę į pasaulines lenktynes, kam pavyks dar labiau sumažinti įrangą, sulieti skaičiavimo, ryšių ir kompiuterinių technologijas bei sujungti jas su kitais susijusiais mokslais ir disciplinomis, ir sukurti sistemas, kurios galėtų mokytis ir vystytis. Šių įvairių pastangų vaisius yra nauja kylanti technologijų banga.

IRT mokslinių tyrimų veikloje taip pat bus remiamasi kitomis mokslo ir technologijų disciplinomis, įskaitant biologijos ir gyvosios gamtos mokslus, psichologiją, pedagogiką, pažinimo ir socialinius mokslus. IRT yra vienas iš sektorių, kuriame vyksta intensyviausi moksliniai tyrimai. IRT mokslinių tyrimų visuomeninės ir privačios pastangos sudaro trečdalį visų moksliniams tyrimams visose pagrindinėse ekonomikose skiriamų pastangų.

Nors Europa jau pirmauja svarbiausiųjų IRT sričių pramone ir technologijomis, ji nuo savo pagrindinių konkurentų atsilieka investicijomis į Moksliniu tyrimu nario matmenys mokslinius tyrimus.

Tik iš naujo ir intensyviau sutelkę pastangas Europos lygiu galėsime išnaudoti didžiąją dalį progų, kurias gali suteikti IRT pažanga. IRT mokslinių tyrimų veikla bus glaudžiai suderinta su politine IRT diegimo veikla ir reguliavimo priemonėmis išsamioje ir holistinėje strategijoje. Prioritetai buvo nustatyti po išplėstinių konsultacijų, per kurias buvo atsižvelgta į kelių Europos technologijų platformų ir pramonės iniciatyvų nanoelektronikos, įterptųjų sistemų, mobiliojo ryšio, elektroninių priemonių, robotų technikos ir programinės įrangos, paslaugų ir energetinių sistemų srityse, indėlį.

Veikla - IRT technologijų ramsčiai : - Nanoelektronika, fotonika ir Moksliniu tyrimu nario matmenys mikro- ir nanosistemos : miniatiūrizacijos, integracijos, įvairinimo ir tankumo galimybių plėtimas; eksploatacinių savybių gerinimas ir gamybos sąnaudų mažinimas; IRT įdiegimo įvairiuose taikymuose lengvinimas; sąsajos; pradinių gamybos ciklo stadijų moksliniai tyrimai, Moksliniu tyrimu nario matmenys kurių reikia nagrinėti naujas idėjas.

Naujos IRT perspektyvos, paremtos kitomis mokslo ir technologijų disciplinomisįskaitant fizikos, biotechnologijų, medžiagos ir gyvosios gamtos mokslų indėlį, sudarysiančios galimybę sumažinti IRT prietaisus iki tokių dydžių, kad jie atitiktų gyvuosius organizmus ir su jais sąveikautų, siekiant patobulinti sistemų Moksliniu tyrimu nario matmenys ir informacijos apdorojimo procesus, bei modeliuoti ir imituoti gyvąjį pasaulį.

Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos Tikslas Pagerinti Europos pramonės konkurencingumą ir užtikrinti jos perėjimą nuo intensyvaus išteklių naudojimo pramonės į intensyvaus žinių naudojimo pramonę, sukuriant iš esmės naujas žinias naujiems taikymams, kuriuose persipina įvairios technologijos ir disciplinos.

Loginis pagrindas Atrodo, kad pramonės veiklos nuosmukis jau stebimas ne tik tradiciniuose sektoriuose su didelėmis darbo jėgos sąnaudomis, bet ir tarpiniuose sektoriuose, kurie yra nusistovėję Europos pramonės atramos taškai, ir net kai kuriuose moderniųjų technologijų sektoriuose.

Ši tendencija gali ir turi būti apgręžta Europoje sukuriant stiprią, žiniomis paremtą, intensyvaus žinių naudojimo pramonę. Tam reikės modernizuoti esamą MVĮ bazę ir sukurti naujas žinių MVĮ, pasitelkus bendro darbo programas žinių ir patirties sklaidai. ES yra pripažinta lyderė nanotechnologijų, medžiagų ir gamybos technologijų srityse, kurios turi būti sustiprintos, kad būtų užtikrinta ir sutvirtėtų ES padėtis labai konkurencingoje pasaulio rinkoje. Europos technologijų platformos nanoelektronikos, apdirbamosios gamybos, plieno, chemijos, transporto pramonės, statybos, pramonės saugos, tekstilės, celiuliozės ir popieriaus srityse padeda nustatyti bendrus mokslinių tyrimų prioritetus ir tikslus.

Vyrisku nariu nuotraukos dydzio

Be su pramone susijusių prioritetų ir jų integravimo taikymams sektoriuose, bus sprendžiami susiję politikos, reguliavimo ir standartizavimo bei poveikio klausimai, taip pat bus lanksčiai reaguojama į iškylančius naujus politinius poreikius. Veikla - Nanomokslai, nanotechnologijos - Naujų žinių apie nuo sąsajos ir matmenų priklausančius reiškinius kūrimas; medžiagos savybių valdymas nanometrinėje skalėje naujiems taikymams; technologijų integravimas nanometrinėje skalėje; save surenkančių sistemų savybės; nanomotorai; nanomašinos ir nanosistemos; apibūdinimo ir manipuliacijų nanometriniuose matmenyse metodai ir priemonės; Moksliniu tyrimu nario matmenys ir precizinės technologijos chemijoje; poveikis žmonių saugai, sveikatai ir aplinkai; metrologija, nomenklatūra ir standartai; naujų idėjų ir metodų taikymui sektoriuose tyrimai, įskaitant naujų technologijų integravimą ir suliejimą.

Energetika Tikslas Paversti esamą energetikos sistemą, naudojančią iškastinį kurą, tvaresne, kuri remtųsi įvairiais energijos šaltiniais bei jos transportavimo sistemomis, padidinant energijos efektyvumą, kad būtų išspręsti neatidėliotini uždaviniai, susiję su tiekimo užtikrinimu ir klimato kaita, taip pat būtų padidintas Europos energetikos pramonės konkurencingumas.

Loginis pagrindas Energetikos sistemoms iškilo esminiai uždaviniai.