Didejantis narys, kiek.

Lai­kas bai­gė­si, jūs at­sa­kė­te į Sei­mo na­rių klau­si­mus. Bal­sai sa­lė­je Ne­šau­ki­te iš vie­tos! Įsivaizduokite, dar pernykštį rugsėjį praktiškai kas antras Užimtumo tarnyboje užsiregistravęs bedarbis buvo jaunesnis nei 29 metų", - taip šio susitikimo temas komentavo frakcijos narys Mindaugas Puidokas. Iš­ties mū­sų siū­ly­mas yra su­si­jęs su 70 straips­nio 4 da­lies iš­brau­ki­mu, kur reg­la­men­tuo­ja­ma, kad darb­da­vys ne­ga­li at­leis­ti nėš­čios dar­buo­to­jos, dir­ban­čios pa­gal ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį. Ste­po­na­vi­čiaus, E.

Mū­sų šir­dys bus kar­tu su mū­sų gau­sia Lie­tu­vos olim­pie­čių de­le­ga­ci­ja. Mes džiaug­si­mės ir liū­dė­si­me, svei­kin­si­me ir di­džiuo­si­mės pa­sie­ki­mais ir lai­mė­ji­mais. Mū­sų olim­pie­čiai at­liks la­bai svar­bių am­ba­sa­do­rių funk­ci­ją, ta­čiau Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nės žai­dy­nės taps is­to­ri­ja.

didejantis narys, kiek

Rio — tai bus di­dis pa­si­di­džia­vi­mas mū­sų spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mais, o kar­tu ir nau­ja pa­tir­tis. Pras­min­ga ir tai, kad šių me­tų pa­bai­go­je ir me­tais nau­jos su­dė­ties Sei­mas tu­rės la­bai ge­rą pro­gą dau­giau dė­me­sio skir­ti Lie­tu­vos spor­to pla­či­ą­ja pras­me stra­te­gi­jos vys­ty­mui ir kon­kre­čiais dar­bais ga­lės didejantis narys prie nau­jų spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mų, taip pat įvai­rių so­cia­li­nių sluoks­nių svei­kos gy­ven­se­nos pro­pa­ga­vi­mo ir vys­ty­mo.

Aš ma­nau, kad bus ge­ras im­pul­sas ir pro­ga iš es­mės keis­ti spor­to po­li­ti­ką ša­ly­je, ypač švie­ti­mo, spor­to val­dy­mo, ad­mi­nist­ra­vi­mo ir spor­to ba­zių kiek sri­ty­je.

Tai su­teiks pro­gą mo­bi­li­zuo­ti spor­to vi­suo­me­nę nau­jiems dar­bams, nau­jiems iš­šū­kiams plė­to­jant fi­zi­nį ak­ty­vu­mą ir svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti net de­vy­ni Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia M. Pri­me­nu, klaus­ti — vie­na mi­nu­tė, at­sa­ky­ti — dvi. Dė­kui, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Aiš­ku, spor­tas yra la­bai svar­bus tiek žmo­gui, tiek vals­ty­bei, tiek vi­sai žmo­ni­jai, tiek po­li­ti­ka­vi­mui.

Aiš­ku ir tai, kad spor­tas šiais lai­kais yra ver­slas. Ma­no du klau­si­mai. Vie­nas, bet du as­pek­tai. Kiek me­tais mes tu­rė­si­me įvai­rių me­tų? Skur­do, svei­ka­tos ir pa­na­šiai. Tai pir­mas klau­si­mas.

didejantis narys, kiek

Ant­ras klau­si­mė­lis dėl to pa­ties. Sa­ky­ki­te, kiek lė­šų bū­tų ski­ria­ma tuo at­ve­ju, jei­gu Sei­mas pa­tvir­tin­tų, kad me­tai bū­tų Spor­to me­tai, ir kiek iš jų skir­tų Olim­pi­nis ko­mi­te­tas? Jei­gu ne­bū­tų pa­tvir­tin­ta, ar spor­tui bū­tų ma­žes­nis dė­me­sys? Tai jau trys klau­si­mai. Dėl lė­šų tik­rai ne­su šian­dien pa­si­ren­gęs tiks­liai at­sa­ky­ti.

didejantis narys, kiek

Aš ma­nau, kad pri­klau­sys nuo ko­mi­si­jos su­da­ry­to pla­no, Vy­riau­sy­bės fi­nan­si­nių ga­li­my­bių, bet vi­sos spor­to or­ga­ni­za­ci­jos yra pa­si­ren­gu­sios iš da­lies pri­si­dė­ti iš sa­vo re­sur­sų prie šių me­tų ti­kė­da­mo­si ir Vy­riau­sy­bės pa­lan­kios po­zi­ci­jos.

Aš ma­nau, Vy­riau­sy­bė tik­rai su­ras ati­tin­ka­mą lė­šų kie­kį, kad šie me­tai bū­tų gar­bin­gai pa­mi­nė­ti ir tu­rė­tų nau­ją im­pul­są. Kiek da­bar didejantis narys me­tų?

Vėl­gi aš ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti. Aš iš pra­džių ir­gi bu­vau pa­kan­ka­mai skep­tiš­kas dėl dau­gy­bės siū­ly­mų dėl me­tų, tiek me­tų, me­tų ar me­tų, pa­skel­bi­mo. Bet ma­nau, kad šios da­tos, ku­rios bu­vo pa­mi­nė­tos, iš tik­rų­jų yra reikš­min­gos mū­sų Lie­tu­vai spor­to sri­ty­je. Pa­žy­mė­ti erių me­tų su­kak­tį nuo pir­mo įsta­ty­mo, nuo pir­mos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ma­nau, tu­rė­tų bū­ti la­bai reikš­min­ga, nes vi­sus ket­ve­rius me­tus pa­teik­tas Spor­to įsta­ty­mas… PIRMININKĖ.

Lai­kas at­sa­ky­mui! Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, dvi mi­nu­tės at­sa­ky­ti. Pa­si­sten­ki­te trum­piau, nes no­ri daug kas didejantis narys. Klau­sia K. La­ba die­na. La­bai no­rė­tų­si, kad Spor­to me­tų pa­skel­bi­mas ne­bū­tų for­ma­lus ir tik paukš­čiu­ko už­si­dė­ji­mas, kad štai mes pri­si­mi­nė­me mū­sų spor­ti­nin­kus. Ta­čiau iš jū­sų pra­ne­ši­mo ne­gir­dė­jau, didejantis narys tie­siog ir ne­at­krei­pė­te dė­me­sio, bet tai bū­ti­na pa­da­ry­ti, tai yra tuos spor­ti­nin­kus, ku­rie šian­dien sun­kiai gy­ve­na, ku­rie so­vie­ti­niais me­tais gar­si­no Lie­tu­vą, ta­čiau, kaip ži­no­me, jo­kio ap­rū­pi­ni­mo ga­ran­ti­jų spor­ti­nin­kai ne­ga­vo… Gal ži­no­te, gal ne­ži­no­te, štai kad ir Eu­ro­pos čem­pio­nas R.

Ta­mu­lis, tiks­liau, ke­lis­kart čem­pio­nas, mi­rė vi­siš­ka­me skur­de. Ge­rai, kad sa­va­no­riai spor­ti­nin­kai pa­dė­jo.

Aritmetinė progresija

Ar nu­ma­ty­si­te prie­mo­nių pla­ne vis tiek bus tų spor­ti­nin­kų pa­lai­ky­mą, gal­būt net­gi re­gist­ra­vi­mą, kiek mes jų tu­ri­me, kad iš tik­rų­jų jie bū­tų pri­si­min­ti, nes spor­to pa­ma­tas bu­vo klo­ja­mas nuo pat pra­džių Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos, ta­čiau so­viet­me­čiu taip pat… PIRMININKĖ.

Ačiū už klau­si­mą. Jis la­bai tei­sin­gas. Aš ma­nau, kad tik­rai nė­ra ge­ra kiek bu­vu­sių spor­ti­nin­kų, ku­rie il­gus me­tus at­sto­va­vo Lie­tu­vai, ją gar­si­no, au­ko­jo­si dėl jos. Čia vėl­gi, aš ma­nau, rei­kė­tų Sei­mui kuo grei­čiau su­lauk­ti iš Vy­riau­sy­bės Spor­to įsta­ty­mo ir ja­me reg­la­men­tuo­ti, kad ne­bū­tų įvai­rių in­si­nu­a­ci­jų dėl iš­mo­kų, ren­tų bu­vu­siems spor­ti­nin­kams.

Klau­sia I. Ruo­šia­si S. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš tie­siog no­riu pa­klaus­ti. Pa­pras­tai, kai yra pa­skel­bia­mi vie­no­kie ar ki­to­kie me­tai, tai yra nu­ma­ty­ta, kaip tuos me­tus pa­mi­nė­ti. Šiaip spor­tu rei­kė­tų do­mė­tis vi­są lai­ką, didejantis narys tik vie­nus me­tus, tai gal­būt jūs esa­te nu­ma­tę, ko­kie ga­li­mi ren­gi­niai ar­ba kaip bus prak­tiš­kai įgy­ven­din­ti Spor­to me­tai? Aš kal­bė­da­mas sa­kiau, kad spor­tas tik ben­drą­ja pras­me. Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me ne­pa­pras­tai daug Normalus nario dydzio skersmuo skir­ti jau­na­jai kar­tai, ypač kū­no kul­tū­ros, svei­kos gy­ven­se­nos pro­pa­ga­vi­mas šian­dien nė­ra pa­kan­ka­mo ly­gio švie­ti­mo sri­ty­je, nes švie­ti­mo, sa­ky­ki­me, už­ima ga­na di­de­lę da­lį jau­nų žmo­nių nuo gi­mi­mo, sa­ky­ki­me, nuo lop­še­lio-dar­že­lio iki stu­den­tų… Šio­je pro­gra­mo­je, ma­nau, tik­rai tu­rė­tų bū­ti at­si­žvelg­ta į tuos spor­ti­nin­kus, ku­rie jau bai­gė sa­vo ak­ty­vią veik­lą, ku­rie tę­sia… ir, be jo­kios abe­jo­nės, į jau­no­sios kar­tos, nes tai yra nau­jas olim­pi­nis cik­las, Rio la­bai grei­tai, sa­ky­kim, taps is­to­ri­ja, ket­ve­ri me­tai tu­rė­tų iš es­mės iš­ju­din­ti mū­sų vi­są ša­lies spor­ti­nį ju­dė­ji­mą.

Klau­sia S. Ruo­šia­si D. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, pra­šom pa­sa­ky­ti. Rei­ka­lin­gas spor­ti­nin­kams bū­tent pa­ger­bi­mas, mes tu­ri­me nu­ma­ty­ti me­tus, kaip pa­sa­ky­ti, sa­vo pro­gra­mą, kaip tai bus vyk­do­ma. Bet vie­nas klau­si­mas šian­dien Se­niū­nų su­ei­go­je taip pat bu­vo svars­to­mas — Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, vi­si ag­ro­no­mai krei­pė­si į mus ir no­ri sa­vo die­ną pa­mi­nė­ti, didejantis narys ji ne­bu­vo įtrauk­ta, jie taip kiek švęs 95 me­tų su­kak­tį.

Mes kal­ba­me apie spor­ti­nin­kų veik­lą, kad vi­sų me­tų rei­kia tam pa­mi­nė­ti, o čia vie­nos die­nos net ne­įtrau­kė.

Didėja mero ir vicemero atlyginimai

kiek Sa­ky­ki­te, jū­sų po­žiū­riu, ar mes su ag­ro­no­mais taip pat pa­do­riai ar at­sa­kin­gai el­gia­mės dėl jų pra­šy­mo? Aš tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad at­sa­kin­gai ar ne­at­sa­kin­gai, čia vėl­gi yra Sei­mo dau­gu­mos ap­si­spren­di­mas, kaip ir dėl Spor­to me­tų, bet aš ma­nau, kad ag­ro­no­mai ir­gi ver­ti tam tik­ro dė­me­sio ir pa­mi­nė­ji­mo.

Nors no­riu čia pa­juo­kau­ti, nes ag­ro­no­mai sa­ko, kad vi­są lai­ką šven­čia sa­vo die­ną, o ag­ro­no­mų die­na bū­na ta­da, ka­da lie­tus ly­ja. Klau­sia D. Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų šis klau­si­mas ir šie Spor­to me­tai yra la­bai lai­ku, la­bai ti­kiuo­si, kad bus tik­rai di­de­lis ir pla­tus pro­ver­žis šio­je sri­ty­je, nes mes tu­ri­me Kū­no kul­tū­ros ir spor­to įsta­ty­mą, te­nai yra nu­ma­ty­ta, kad didejantis narys bū­ti trys pa­mo­kos moks­lei­viams, de­ja, re­a­liai tai ne­vyk­do­ma.

Ki­ta ver­tus, mes net ne­tu­ri­me spor­to va­do­vė­lių. Aš ma­nau, kad šis klau­si­mas bus ke­lia­mas pa­čiu aukš­čiau­siu ly­giu ir mes pri­va­lė­si­me apie tai dis­ku­tuo­ti.

didejantis narys, kiek

Bet yra ke­le­tas grės­mių, nes ly­gia­gre­čiai su šiuo klau­si­mu ei­na ir Pi­lia­kal­nių me­tai ir Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų me­tai. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kad mes iš­kel­si­me spor­to vė­lia­vą aukš­čiau už ši­tuos ki­tus ly­gia­gre­čius klau­si­mus?

Aš tik­rai ne­abe­jo­ju, kad iš­kel­si­me tą vė­lia­vą ga­na aukš­tai ir gar­bin­gai ne tik kal­bo­mis, bet kon­kre­čiais veiks­mais, dėl to bus pa­reng­ta pro­gra­ma. Aš tik­rai ne­abe­jo­ju spor­to vi­suo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios ne­pa­pras­tai ak­ty­viai ti­ki­si mū­sų Sei­mo pa­lan­kaus didejantis narys. Tai, ką jūs mi­nė­jo­te dėl tri­jų pa­mo­kų, tai ma­nau, kad čia vėl­gi yra ga­na gė­din­gas at­ve­jis, ka­da vi­są lai­ką yra ža­da­ma, siū­lo­ma įves­ti, bet Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja kaž­ko­dėl yra kaip tas ožiu­kas už­si­spy­ru­si, su­ran­da įvai­rių prie­žas­čių jos ne­įves­ti.

Spor­to vi­suo­me­nė, tė­vai ir spor­to spe­cia­lis­tai tik­rai ma­to di­de­lę kiek ne for­ma­lios, bet tik­ros tre­čios kū­no kul­tū­ros pa­mo­kos. Aš ti­kiuo­si, kad tai bus įgy­ven­din­ta.

didejantis narys, kiek

O dėl va­do­vė­lio, kiek ži­nau, yra ren­gia­mas spor­to va­do­vė­lis. Aiš­ku, gal bus jo elek­tro­ni­nė ver­si­ja. Yra ne­ma­žas bū­rys spe­cia­lis­tų, ku­rie įsi­trau­kia į šio va­do­vė­lio ren­gi­mą, spor­to spe­cia­lis­tai, kū­no kul­tū­ros pe­da­go­gai tik­rai jo lau­kia. Ir klau­sia pas­ku­ti­nis, nes ne­bė­ra lai­ko. Ačiū, ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, aiš­ku, pri­ta­ria­me be iš­ly­gų šiai jū­sų ir vi­sos ko­mi­si­jos ini­cia­ty­vai, bet no­riu pa­klaus­ti pa­na­šų klau­si­mą, kaip ko­le­ga D.

Pet­ru­lis da­bar už­da­vė. Mes ko­mi­si­jo­je lyg ir pa­tvir­ti­no­me jau­ni­mo ini­cia­ty­vą tuos me­tus pa­skelb­ti Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų taip pat kaip mi­ni­mus, nes ta or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri taip pat tam tik­rą ju­bi­lie­jų, jie pra­šė, kad bū­tent me­tais bū­tų at­si­žvelg­ta į jų didejantis narys. Ar jūs dar pri­sta­ty­si­te ar­ti­miau­siu me­tu šį klau­si­mą?

Ma­nau, kad net bū­tų ga­li­ma su­jung­ti kaip nors ir su spor­to veik­la? Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš ma­nau, kad ban­dy­si­me pri­sta­ty­ti, nes ko­mi­si­jos yra toks siū­ly­mas, bet są­mo­nin­gai ši­to klau­si­mo ne­įtrau­kiau da­bar, nes šeš­ta­die­nį Drus­ki­nin­kuo­se vyks Jau­ni­mo vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų fo­ru­mas, ma­nau, ten jau­ni­mie­čiai iš tik­rų­jų dar iš­sa­kys sa­vo po­zi­ci­ją. Bet čia vėl­gi pri­klau­sys nuo Sei­mo po­zi­ci­jos ir spren­di­mų.

Lai­kas bai­gė­si, jūs at­sa­kė­te į Sei­mo na­rių klau­si­mus. Nuo­mo­nė už — D. Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš iš tik­rų­jų la­bai džiau­giuo­si, kad šie me­tai tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­ti Spor­to me­tais.

Mes la­bai daug dis­ku­tuo­ja­me apie ben­drą psi­cho­lo­gi­nį kli­ma­tą, apie sa­vi­žu­dy­bes, apie žmo­nių mo­ty­va­ci­ją, apie emig­ra­ci­ją, bet ne­ieš­ko­me prie­žas­čių. Ma­nau, kad vie­na iš prie­žas­čių yra mū­sų fi­zi­nis ne­ak­ty­vu­mas. Jei­gu da­bar pa­si­žiū­rė­tu­me, kiek moks­lei­viai yra ne­svei­ki, tai iš de­šim­ties vai­kų 9 vai­kai didejantis narys ko­kią nors svei­ka­tos pro­ble­mą — akių, stu­bu­ro, lai­ky­se­nos ir pa­na­šiai. Ši­tie me­tai, ma­nau, bū­tų re­a­lus mū­sų vals­ty­bės spor­to po­li­ti­kos pro­ver­žis, mes la­bai daug šne­kė­tu­me.

Aiš­ku, rei­kė­tų pri­pa­žin­ti, kad Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja pa­da­rė skai­čia­vi­mus, mes dėl fi­zi­nio ne­ak­ty­vu­mo didejantis narys mln. Tik­rai rei­kia apie tai dis­ku­tuo­ti, rei­kia tą ini­ci­juo­ti ir rei­kia fe­de­ra­ci­jų, spor­to klu­bų ir vi­sos vi­suo­me­nės pa­ra­mos.

Nuo­mo­nė prieš — K. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš iš tik­rų­jų ne­pa­lai­kau to­kio rū­pes­čio prieš rin­ki­mus, man at­ro­do, pa­skel­bi­mo ki­tų me­tų Spor­to me­tais. Iš tik­rų­jų es­mi­nis klau­si­mas yra ne pa­skel­bi­mas, nes pa­skel­bi­mas iš es­mės nie­ko ne­duo­da, o fi­nan­sa­vi­mas ar­ba ko­fi­nan­sa­vi­mas, ką mi­nė­jo pra­ne­šė­jas.

Fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mas yra su­si­jęs su biu­dže­tu. Kiek ki­tais me­tais mes pa­di­din­si­me biu­dže­tą, sprę­si­me ru­de­nį pa­gal tą si­tu­a­ci­ją, ku­rią mes tu­ri­me.

O šiaip aš ma­nau, kad skel­bi­mas to­kių me­tų iš tik­rų­jų spor­to ne­pa­ge­rins. Jis nie­ko ne­pri­dės, o šiaip de­kla­ra­vi­mas, kad rei­kia spor­tuo­ti, mes vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad rei­kia spor­tuo­ti, pa­va­di­nus tik­tai me­tais, tai ne­reiš­kia, kad iš tik­rų­jų tie me­tai bus to­kie, ko­kius pa­tei­kia da­bar šio pro­jek­to au­to­rius. To­dėl siū­lau ne­pa­lai­ky­ti jo. Ge­rai, ačiū.

Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Kas pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo, didejantis narys už, kiek tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už — 84, prieš — 1, su­si­lai­kė 4. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta. Yra siū­lo­mas pa­grin­di­nis Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas.

Ga­li­me pri­tar­ti? Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 12 die­ną. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dar­bo ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr.

Svars­ty­mo tę­si­nys. To­liau dirb­si­me prie pa­tai­sų. Ma­ne in­for­muo­ja, kad pra­dė­si­me šian­dien nuo 70 straips­nio. Ša­lia ma­nęs yra pra­ne­šė­ja Kiek rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė K. Pra­dė­si­me svars­ty­mą. Dėl 70 straips­nio yra Tei­sės ir ZOOM Narys Foto ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas, ku­riam pri­tar­ta iš da­lies.

Pir­mi­nin­ke, no­ri­te pri­sta­ty­ti?

Ką nuveikė valdantieji per 100 Seimo dienų? Didėjantis nedarbas ir stojantys verslai

Su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne? Tvar­ka, ta­da svars­ty­ti ne­rei­kia. Yra dėl 4 da­lies Sei­mo na­rių K. Dauk­šio, G. Ste­po­na­vi­čiaus, I. Šiau­lie­nės pa­siū­ly­mas. Pra­šom, kas pri­sta­tys?

Ką nuveikė valdantieji per Seimo dienų? Didėjantis nedarbas ir stojantys verslai Vasario 26 d. Augo nedarbas, karantino metu buvo diskriminuojamas smulkusis ir vidutinis verslas, ypač paslaugų srityje.

Ger­bia­ma­sis G. La­bai ačiū. Iš­ties mū­sų siū­ly­mas yra su­si­jęs su 70 straips­nio 4 da­lies iš­brau­ki­mu, kur reg­la­men­tuo­ja­ma, kad darb­da­vys ne­ga­li at­leis­ti nėš­čios dar­buo­to­jos, dir­ban­čios pa­gal ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį. Tai, mū­sų kiek, iš­ties ši­tas siū­ly­mas yra per­te­k­li­nis ir mes ma­to­me, kad ko­mi­te­tas iš da­lies yra lin­kęs pri­tar­ti.

Tai bū­tų ga­li­ma su tuo su­tik­ti.

Bet rei­kia 10 pa­lai­kan­čių Sei­mo na­rių. Ar yra? Jei­gu pa­kel­tų ran­kas… Vie­nas, du, trys, ke­tu­ri, pen­ki, še­ši, sep­ty­ni, aš­tuo­ni. Bal­suo­ja­me, ta­da bus aiš­kiau. Kas pri­ta­ria­te, rei­kia 10 Sei­mo na­rių, kad ga­lė­tu­me svars­ty­ti, bal­suo­ja­te už. Net 22 pa­lai­ko. Pra­šom, ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra iš da­lies pri­tar­ti.

Kiek su­pran­tu, ini­cia­to­riai su tuo su­tin­ka? Nuo­mo­nė už… Iš da­lies pri­tar­ti. Nė­ra ar­gu­men­tų, didejantis narys tu­ri­te, ko­mi­te­te?

Tie­siog pri­tar­ta iš da­lies. Nuo­mo­nė už — M. Aš pri­ta­riu ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ti iš didejantis narys. Nuo­mo­nė prieš — R. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, man at­ro­do, rei­kė­tų įsi­gi­lin­ti į klau­si­mą, kas yra ter­mi­nuo­tos su­tar­tys. Taigi, jos nariai patys nusprendžia, kokį atlyginimą gaus už dalyvavimą visos Tarybos ar jos komitetų posėdžiuose, kurie paprastai vyksta vieną kartą per mėnesį. Tarybos narių ir pirmininko atlyginimai susieti su minimaliąja mėnesine alga MMA.

Nuo šių metų pradžios ji padidėjo nuo buvusių eurų iki eurų neatskaičius mokesčių. Kaip portalą tv3. Be to, už dalyvavimą darbo grupėje Tarybos narys papildomai gavo 0,3 MMA ,1 eurodarbo grupės pirmininkas — 0,5 MMA atlyginimą ,5 euro. Pasak frakcijos narių, Vyriausybė ignoravo smulkaus ir vidutinio verslo interesus ir praktiškai žlugdė jį, keldama grėsmę ne tik laisvos rinkos principams bet ir mūsų šalies ekonomikai.

Tuo tarpu mažos parduotuvės, kuriose ir taip nebūna didelių srautų, tuo metu atsidūrė užribyje, ant išlikimo ribos. Tai akivaizdi diskriminacija ir klaidingas požiūris — turime galvoti, kaip gyventi su virusu ir taikyti efektyvias apsaugos priemones, o ne kiek uždaryti", - situaciją priminė Seimo narys Viktoras Fiodorovas. Dėl susiskaldymo opozicijoje sušaukti neeilinės sesijos nepavyko.

  • Žiniasklaida: LRT Tarybos nariai metų pabaigoje patys sau pasididino atlyginimus per 50 proc.
  • Aritmetinė progresija – Vikipedija
  • Nario dydis Kama Sutre
  • Kaip padidinti lytinio organo antpludi
  • Seimo rinkimams – per 12 milijonų eurų: gerokai didėja rinkimų komisijų narių darbo užmokestis

Tačiau atsižvelgusi į visuomenės nepasitenkinimą ir mūsų frakcijos iniciatyvas Vyriausybė sušvelnino karantino ribojimus verslui", - pastebi LR Seimo narys Vytautas Gapšys. Atkreipė dėmesį į kiek paslaugų prieinamumą Sausio mėnesio antroje pusėje Darbo partijos frakcijos iniciatyva vyko susitikimas su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu.

Tuomet politikai pastebėjo, kad pandemijos valdyme yra daug deklaratyvių pareiškimų apie menamą šio proceso sėkmę, tačiau pasigedo ilgalaikės strategijos.

Bal­sa­vo Sei­mo na­riai: už — 63, prieš — 24, su­si­lai­kė Nu­ta­ri­mas pro­jek­tas Nr. XIIP pri­im­tas. Gon­gas Pra­šom.

Skaudžiausia ir pavojingiausia, kad visiems mūsų šalies piliečiams buvo ženkliai sumažėjęs medicinos paslaugų prieinamumas. Šalies medicinos paslaugų sistema susidūrė su iššūkiais, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai palietė daugybę žmonių turinčių ilgalaikių sveikatos sutrikimų ar laukiančių planinių operacijų. Nevykdomos prevencinės programos, matėme išaugusį bendrą mirtingumą, kur liūdnas statistikos eilutes papildė ne tik Covid aukos, bet ir savalaikio gydymo galimai nesulaukę Lietuvos gyventojai.

Nedarbo augimo tendencijos išlieka. Mums ypatingą susirūpinimą kelia jaunimo užimtumo lygis, kuris per pandemijos laikotarpį itin ženkliai krito žemyn. Įsivaizduokite, dar pernykštį rugsėjį praktiškai kas antras Didejantis narys tarnyboje užsiregistravęs bedarbis buvo jaunesnis nei 29 metų", - taip šio susitikimo didejantis narys komentavo frakcijos narys Mindaugas Puidokas.

didejantis narys, kiek

Akcentavo mažėjantį aukštojo mokslo prieinamumą Sausio mėnesį Vyriausybė patvirtino naują norminių studijų kainų skaičiavimo tvarką, kuri lems kylančias studijų kainas. Darbo partijos frakcija įžvelgė daug grėsmių dėl šių didejantis narys. Pasak politikų, ženkliai išaugus studijų kainoms, dalis savo lėšomis ateitį kuriančių studentų nebepajėgs toliau tęsti studijų. Šias grėsmes frakcija aptarė su LR švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene bei šalies akademine bendruomene.