Priemone didinti nariui ir stiprinti stiprinima, Vykdomi projektai

Taip pat šalyje vis dar paplitęs didelis alkoholio suvartojimas Lietuvos statistikos departamento duomenimis, m. Projekto trukmė — 3,5 mėn. Viešosios konsultacijos tikslai: pristatyti Sveikatos apsaugos ministerijos viziją dėl psichikos sveikatos stiprinimo ir visuomenės raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimo ir gauti dalyvių grįžtamąjį ryšį susitarti dėl tolesnio atsakingų institucijų bendradarbiavimo gairių, įgyvendinant šią priemonę.

Paraiška, pateikta po termino, nevertinama.

Priemone didinti nariui ir stiprinti stiprinima

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną Paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba.

Priemone didinti nariui ir stiprinti stiprinima

Paraiška turi būti užpildyta tik kompiuteriu. Paraiška turi būti užpildyta tik pagal Paraiškos forma 1 priedas Kartu su Paraiška privaloma pateikti Bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą Paraiškos priedas Kartu su paraiška privaloma pateikti Deklaraciją 5 priedas.

Priemone didinti nariui ir stiprinti stiprinima

Paraiška ir Bendrą projekto įgyvendinimo sąmata pateikiamos, pasirašytos arba elektroniniu parašu pasirašytos pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintos antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Bus siekiama apibrėžti bendrą kokybės rodiklių grupę, skirtą matuoti, stebėti ir vertinti pagrindinius aukštųjų mokyklų procesus studijas ir dėstymą; mokslinius tyrimus; poveikį visuomenei ; šie rodikliai turėtų apimti skirtingus aukštųjų mokyklų sprendimų priėmimo lygius strateginius, taktinius ir operatyvinius ir apibrėžti institucijų vidines kokybės valdymo sistemas.

Šio projekto uždavinys — prisidėti prie viešojo sektoriaus administravimo efektyvumo didinimo atliekant išsamią Lietuvos Respublikos teismų sistemos veiklos procesų analizę bei diegiant kokybės vadybos sistemas KVSatitinkančias tarptautinio LST EN ISO standarto reikalavimus, bendrojo vertinimo modelį BVMtaip pat klientų aptarnavimo standartą KAS teismuose ir Nacionalinėje teismų administracijoje. Bendra projekto vertė paramos lėšos — ,69 Lt. Projekto trukmė — 52 mėn.

Pagrindiniai numatomi projekto rezultatai: Naujo ir plačiai pritaikomo rodiklių rinkinio angl. Quality Indicators Scoreboard — QIS sukūrimas, Informacijos sklaida per Wiki puslapį, Parengtos gairės, kaip įsidiegti siūlomą rodiklių rinkinį, Siūlomo rodiklių rinkinio testinis diegimas partnerėse institucijose.

Tiesioginės projekto tikslinės grupės yra aukštosios mokyklos jų valdymo tarybos, administracija, dėstytojai ir tyrėjai ir aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros.

Priemone didinti nariui ir stiprinti stiprinima

Atsižvelgiant į tai, aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane, yra numatyta 4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija imasi įgyvendinti šią priemonę ir siekdama užtikrinti, kad ši priemonė kuo geriau atlieptų įvairių visuomenės grupių lūkesčius ir poreikius, organizuoja viešąją konsultaciją.

Priemone didinti nariui ir stiprinti stiprinima

Viešosios konsultacijos tikslai: pristatyti Sveikatos apsaugos ministerijos viziją dėl psichikos sveikatos stiprinimo ir visuomenės raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimo ir gauti dalyvių grįžtamąjį ryšį susitarti dėl tolesnio atsakingų institucijų bendradarbiavimo gairių, įgyvendinant šią priemonę.

Metodas — apskritojo stalo diskusija Viešoji konsultacija vyks m.

Teams platformą. Visus besidominčius psichikos sveikatos stiprinimo ir raštingumo visuomenės psichikos sveikatos srityje didinimo klausimais kviečiame dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje.

Projekto priešistorė: metais, siekdamas padidinti kokybės užtikrinimo rezultatų skaidrumą bei prieinamumą Europos aukštojo mokslo kokybės agentūrų registras EQAR angl. Šios duomenų bazės sukūrimas leido stebėti, kaip Europos aukštojo mokslo erdvei EAME priklausančios šalys laikosi esminio įsipareigojimo — visose aukštojo mokslo institucijose užtikrinti aukštojo mokslo kokybę, vykdant reguliarius išorinius kokybės vertinimus, vadovaujantis Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis ESG. Nuo DEQAR sukūrimo metų gegužę, ši duomenų bazė nenustoja augti ir šiuo metu joje galima rasti virš 50 išorinio kokybės vertinimo išvadų iš 34 kokybės užtikrinimo agentūrų. Per projekto laikotarpį, kuris truks 24 mėnesius, dalyvaujančios kokybės agentūros įsipareigoja DEQAR duomenų bazėje pateikti išorinių kokybės vertinimų institucinio, studijų programų, studijų krypčių vertinimo išvadas. Tuo tikslu, projekto metu kokybės užtikrinimo agentūros sulauks išorinės pagalbos konsultavimas, pagalba diegiant efektyviausius metodus duomenų perdavimui ir kt.