Pokstas apie nario padidejima, Nuorodos kopijavimas

Nepaisant to, jog m. Kruopščiai išsiaiškinkite, kam pavojingi kalnai, kam pavojingas aukštis. Esant aukštai temperatūrai, pacientą reikia nedelsiant nuleisti žemyn! Be to, pirmosios instancijos teismas įvertino ne tik šių dokumentų turinį, bet tyrė ir byloje esančių rašytinių įrodymų visumą, šalių paaiškinimus, liudytojų E.

Pagal CPK straipsnį, eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama pagal Nario didinimui teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Kasacinio teismo praktikoje dėl CPK straipsnio taikymo išaiškinta, kad ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni negu duomenys, esantys kituose įrodymų šaltiniuose, tačiau, nepaisant to, eksperto išvada turi būti įvertinta pagal CPK straipsnyje išdėstytas įrodymų vertinimo taisykles.

Taigi, turi būti įvertinti visi įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant vertinimą atsižvelgiama į tų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti kaip patikimą įrodymą arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Eksperto išvada, kuria suformuluotas kategoriškas atsakymas į teismo pateiktą klausimą, pripažįstama tiesioginiu įrodymu.

Eksperto išvada, padaryta prielaidos forma, pripažįstama netiesioginiu įrodymu, tačiau toks dokumentas nepraranda savo įrodomosios galios dėl to, kad jame nėra konkrečios išvados tiriamuoju klausimu, o tik tęsiamas įrodinėjimo procesas ir prielaidos forma padarytai eksperto išvadai pagrįsti ar paneigti gali būti pateikiami atitinkami kiti įrodymai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Pagrindas atmesti kaip įrodymą eksperto išvadą ar jos dalį gali būti paties ekspertizės akto trūkumai: ekspertizės akto turinys prieštaringas, išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, neįvertinti tam tikri reikšmingi faktoriai, išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų; taip pat faktų, keliančių abejonių dėl eksperto nešališkumo, kvalifikacijos ar kompetencijos, paaiškėjimas ir kt.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Priešingai apeliacinio skundo teiginiams dėl netinkamo teismo ekspertizės įvertinimo, pirmosios instancijos teismas tyrė, vertino, lygino tarpusavyje ir su kitais įrodymais m. Pirmosios instancijos teismas sprendime detaliai nurodė, kad vadovaujasi teismo pokstas apie nario padidejima ekspertizės akto išvadomis: nes m. Be to, pirmosios instancijos teismas įvertino ne tik šių dokumentų turinį, bet tyrė ir byloje esančių rašytinių įrodymų visumą, šalių paaiškinimus, liudytojų E.

Teisėjų kolegijos nuomone, kaip pagrįstai vertino ir pirmosios instancijos teismas, byloje nebuvo nustatytas pagrindas kviesti į teismą apklausai ekspertę B. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad m.

Kaip duomenų mokslas padeda gelbėti gyvybes

Pažymėtina, jog teismas, nesant duomenų, kad teismo ekspertizė atlikta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, kad jos išvados prieštaringos ar gali būti nepagrįstos, turi teisę, bet neprivalo kviesti eksperto į teismo posėdį, kad ekspertas savo išvadą išaiškintų ir pakartotų žodžiu. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks apelianto teiginys nesuderinamas su jo siekiu įrodyti, kad prieš daugiau kaip dvidešimt metų bendrovės apskaitoje jis, būdamas už tai atsakingu, pats ir padarė galimą klaidą apskaitydamas savo ir ieškovo akcijas ir tos klaidos nepastebėjo tokį ilgą laiko tarpą.

Pažymėtina, kad atsakovas, kai jam kilo abejonės dėl klaidų akcijų apskaitoje dėl netinkamo akcijų paskirstymo po jų pokstas apie nario padidejima metais ir įstatinio kapitalo didinimo, vietoje bendradarbiavimo šiuo klausimu su kitu akcininku — ieškovu, susisiekė su prieš penkiolika metų akcininke buvusia ir aktualiu laikotarpiu įmonės valdyme nedalyvavusia G.

Pagal CK 2. Akivaizdu, jog šiuo atveju atsakovo veiksmai, atlikus ginčijamas operacijas vertybiniais popieriais, šių įstatymo nuostatų neatitiko. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto skunde dėstomą poziciją dėl atsakovo materialinės ir procedūrinės teisės turėjimo atlikti akcijų perskaičiavimą taisant buhalterinės apskaitos klaidą.

Teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto teiginiai, jog teismas nepagrįstai nusprendė atnaujinti ieškovui taikomą ieškinio senaties terminą, yra deklaratyvūs ir prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybės. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 10 dalis numato, kad CK 2.

Byloje ginčo, kad ieškovas praleido 30 dienų ieškinio senaties terminą, nėra. Tą konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, nurodydamas, jog ieškinio senaties terminas ieškovo materialiesiems subjektiniams reikalavimams pareikšti prasidėjo m. Pažymėtina, jog bylą nagrinėjantis teismas senaties terminą reglamentuojančias teisės normas taiko ne formaliai, bet atsižvelgdamas į termino eigos pradžią nustatančias, patvirtinančias aplinkybes, o jeigu terminas praleistas — į praleidimo priežastis, galimybes pokstas apie nario padidejima ir kita Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Teisėjų kolegijos vertinimu, nesudaro pagrindo dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo spręsti kitaip ir apelianto nurodymas, kad nuo m. Sutiktina, kad ieškovas apie patį faktą dėl įvykusio akcininkų susirinkimo iš tiesų galėjo sužinoti anksčiau, tačiau vien tokio fakto sužinojimo, nežinant susirinkime priimtų nutarimų turinio, nepakanka norint įvertinti, kad to susirinkimo nutarimai pažeidė ieškovo teises ir teisėtus interesus. Todėl pagal bylos duomenis ieškovas apie savo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą sužinojo turėjo sužinoti kai kitoje civilinėje byloje dėl juridinio asmens veiklos tyrimo protokolo turinys buvo atskleistas.

Pažymėtina, kad ieškovas savalaikiai apie ginčijamo susirinkimo nutarimus nesužinojo būtent dėl atsakovo, kuris buvo ne tik akcininkas, bet ir įmonės administracijos vadovas, nebendradarbiavimo su kitu akcininku ieškovu. ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje įtvirtinta, kad CK 2.

Prieš dvikovą su Kanada – G. Popovichiaus pokštai: P. Millsas jau yra išmainytas

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais tik tuo atveju, jeigu buvo pažeistos ABĮ imperatyviosios normos, reglamentuojančios susirinkimo sušaukimą, eigą, ar sprendimų priėmimą, taip pat kai šie pažeidimai lėmė bendrovės ar viešojo intereso pažeidimą ir pažeidimo padarinių negalima pašalinti niekaip kitaip, Gel. tik pripažįstant sprendimus negaliojančiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

Protingumo ir sąžiningumo principų pažeidimams bendrovės organų sprendimų priėmimo procedūros kontekste priskirtini ir akcininkų teisės išreikšti savo valią visuotiniame akcininkų susirinkime neproporcingas suvaržymas, nesąžiningas pasinaudojimas susidariusia teisine situacija, kai kiti akcininkai laikinai negalėjo pasinaudoti sprendimo teise balsuodami. ABĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip pusę visų balsų.

Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Pasisakydamas dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais instituto, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra atkreipęs dėmesį į dvejopą jo paskirtį.

Pirma, suteikiant teisę ginčyti tokius sprendimus, siekiama apginti suinteresuotų asmenų, kurių teisės buvo pažeistos, interesus bei viešąjį interesą.

Antra, detalus sprendimų nuginčijimo reglamentavimas trumpi senaties terminai, nuginčijimo pagrindų baigtinio sąrašo nustatymas leidžia daryti išvadą, jog šis institutas taip pat skirtas bendrovei ir už ginčijamų sprendimų priėmimą balsavusių akcininkų interesams apsaugoti.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimas negaliojančiais be pakankamo pagrindo gali sustabdyti bendrovės veiklą, padaryti jai ar akcininkams nuostolių.

pokstas apie nario padidejima

Dėl to, sprendžiant ginčus dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, būtina atsižvelgti į abu šio instituto tikslus ir siekti akcininkų ir bendrovės interesų pusiausvyros. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais tik tuo atveju, jeigu buvo pažeistos imperatyviosios normos, reglamentuojančios susirinkimo sušaukimą, eigą, ar sprendimų priėmimą, taip pat kai šie pažeidimai lėmė bendrovės ar viešojo intereso pažeidimą ir pažeidimo padarinių negalima pašalinti niekaip kitaip, kaip tik pripažįstant sprendimus negaliojančiais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Pirmosios instancijos teismas, vertindamas reikalavimą dėl akcininkų susirikimo sprendimų panaikinimo ir ieškovo motyvus, nurodė, kad m. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ir ieškovo argumentus, kad atsakovas pažeidė ABĮ 23 straipsnio 6 dalies, 26 straipsnio 6 dalies, 59 straipsnio 3 — 4 dalių nuostatas ir padarė išvadą, kad visuotinio akcininkų susirinkimo nesušaukimas pagal minėtą ieškovo paraišką m.

Tai rodo, Nario matmenys pasaulyje pirmosios instancijos teismo išvados nurodytais klausimais yra palankios apeliantui, todėl apeliacinio skundo argumentai šiais aspektais vertinami teisiškai nereikšmingais. Byloje pripažinus neteisėtomis m. Atsižvelgiant į tai, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad susirinkimo kvorumo nebuvo, nes jame nedalyvavo ieškovas, todėl yra pagrindas priimtą sprendimą pripažinti negaliojančiu.

Toks pažeidimas negali būti laikomas formaliu, nes buvo pažeistos imperatyvios ABĮ normos, reglamentuojančios visuotinio akcininkų susirinkimo teisę priimti sprendimus ir esminiai ieškovo, kaip akcininko, interesai.

Logiška, kad ieškovas pagrįstai tikėjosi, jog, turint su atsakovu vienodą kiekį akcijų, susirinkimas jam nedalyvaujant neįvyks ir jokie sprendimai darbotvarkės klausimais negalės būti priimami. Be to, akcentuotina, ką nurodė ir pirmosios instancijos teismas, kad pagal ABĮ straipsnio 2 dalį, pasikeitus uždarosios akcinės bendrovės akcininkams ar jų duomenims, duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikiami ne vėliau pokstas apie nario padidejima per 5 dienas nuo dokumentų, kurių pagrindu daromi įrašai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų — nematerialių akcijų savininkų — asmeninių vertybinių popierių sąskaitose ar materialių akcijų savininkų registravimo žurnale, gavimo dienos.

Nors atsakovo G. Be to, m.

Kalnų ligos nėra pokštas! - Nerimas

Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Apeliacinės instancijos teismas laiko, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

Kartu teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais ir vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, iš esmės teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas CPK straipsnio 1 dalies 1 punktas.

Atmetus apeliacinį skundą, apeliantui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

Byla e2A/ - eTeismai

Šis ritualas vėliau buvo krikštijamas ir vadinamas "All Saint's Day" arba "All Hallows", iš kur Helovinas gavo savo vardą. Kadangi naujoji religija neturėjo šventųjų, taigi nebuvo jokio tikslo švęsti "Šventųjų dieną".

Tai dažniausiai laikoma "amerikietiška" atostogomis, todėl daugelio prancūzų žmonių tai nėra labai atvirai pripažinta. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį "Halloween" tapo pripažinta koncepcija. Parduotuvės, restoranai, prekybos centrai, biurai ir namai yra gausiai dekoruoti, o konditerijos ir konditerijos parduotuvės tiekia ypatingus Helovyno tematikos desertus ir saldainius.

Kostiumų vakarėlius taip pat smarkiai nukentėjo jaunuoliai.

Stresas Kalnų ligos nėra pokštas! Kalnų ligos miner, acclimucha - slengas yra skausminga žmogaus kūno būklė, pakilusi į nemažą aukštį virš jūros lygio, atsirandanti dėl hipoksijos nepakankamas aprūpinimas audiniais deguonimihipokapnijos anglies dioksido stokos audiniuose ir pasireiškianti reikšmingais visų organų ir žmogaus kūno sistemos.

Japonija: Obono festivalis"Obon" festivalis yra Japonijos versija "Helovinas". Ši diena yra viena iš dviejų svarbių proginių Japonijos kalendoriuje, kai manoma, kad mirusieji nusileidžia žemėje. Slėgis sumažėja, pulsas staigiai pagreitėja.

„dogecoin“ kol kas išlaiko 3000% kainų šuolį

Jei gydymas nėra pradėtas iš karto, pacientas gali labai greitai mirti. Būtinai nustatykite pacientui pusiau sėdimą padėtį širdies iškrovimui ir kvėpavimui, duokite deguonies, įveskite į raumenis diuretikų diakarbo, furosemido ir kortikosteroidų deksometazono, deksono, hidrokortizono.

Norėdami palengvinti širdies darbą, minučių galite pritaikyti turnyrus viršutiniame pečių trečdalyje ir klubuose. Jei gydymas atliekamas teisingai, būklė turėtų greitai pagerėti, po to reikia pradėti nedelsiant nusileisti. Jei gydymas neatliekamas, dėl širdies perkrovos, širdies nepakankamumas greitai prisijungia prie plaučių edemos: oda pasidaro mėlyna, stiprūs skausmai širdies srityje, staigus kraujospūdžio sumažėjimas, aritmija. Didelio aukščio smegenų edema skiriasi nuo trauminio smegenų sužalojimo, visų pirma, veido, vyzdžių ir veido raumenų asimetrijos stoka ir pasireiškia slopinimu bei sumišimu iki visiško jo praradimo.

Pačioje vystymosi pradžioje smegenų edema gali pasireikšti netinkamu elgesiu kartumu ar euforijataip pat prastu judesių koordinavimu. Vėliau smegenų pažeidimo simptomai gali sustiprėti: pacientas nesupranta paprasčiausių komandų, negali judėti, fiksuoti žvilgsnio. Dėl smegenų edemos gali atsirasti kvėpavimo pasunkėjimas ir širdies veikla, tačiau tai atsitinka jau kurį laiką praradus sąmonę. Smegenų edemą palengvina frakcinis pakartotinis diuretikų diakarbo, furosemido skyrimas, privalomas raminamųjų ar migdomųjų vaistų, kurie sumažina deguonies poreikį smegenyse, paskyrimas ir privalomas aukos galvos aušinimas keliais laipsniais sumažinus temperatūrą sumažėja smegenų edema ir išvengiama komplikacijų!

Kalnų ligų prevencija Alpinistai ir kalnų turistai, planuojantys kilimą ir žygius kalnuose, turėtų suprasti, kad dalyvių kalnų ligos tikimybė yra mažesnė: geras informacinis ir psichologinis pasirengimas, geras fizinis pasirengimas, tinkamas aklimatizacija ir gerai pokstas apie nario padidejima laipiojimo taktika.

pokstas apie nario padidejima

Tai ypač svarbu esant dideliam aukščiui virš m! Kruopščiai išsiaiškinkite, kam pavojingi kalnai, kam pavojingas aukštis. Dabar nėra jokios informacijos ieškant informacijos internete. Turėdamas gerą fizinę būklę, sportininkas yra mažiau pavargęs, geriau atlaiko šalčio padarinius, visi jo organai yra paruošti didelėms apkrovoms, taip pat ir esant deguonies trūkumui.

pokstas apie nario padidejima

Visų pirma, sportininkams, planuojantiems laipioti dideliame aukštyje, į pasiruošimo ciklą būtina įtraukti anaerobinius treniruotes bėgimas į kalną, kvėpavimą sulaikantis bėgimas. Viktoras Jančenko, vadovas ir mūsų biuro Elbruse, virš Elbruso, vadovas. Vienas labiausiai patyrusių gidų Elbruse. Virš pakilimų į Elbrusą. Tai yra veiksniai, priešinantys kalnų ligai.

Beje, renkantis produktus patariama atsižvelgti į kiekvieno grupės nario skonio nuostatas. Kai reikia lipti į aukštį, privaloma vartoti multivitaminus geriausia su mikroelementų kompleksuantioksidantus: ženšenio, auksinės šaknies, Rhodiola rosea, askorbo rūgšties, riboksino tinktūras patartina atlikti papildomą kūno vitaminavimą iš anksto, 1—2 savaites prieš vykstant į kalnus.

Kaip duomenų mokslas padeda gelbėti gyvybes - DELFI Sveikata

Lėšų, turinčių įtakos širdies ritmui kalio orotato, aspartamo kalnuose, priėmimas yra nepraktiškas dėl įvairių širdies aritmijų formų. Įsitikinkite, kad turite vaistų spintoje vandens ir druskos balanso normalizavimui rehidroną arba gerkite truputį pasūdyto vandens. Na, nepamirškite apie kitus vaistus vaistų kabinete, taip pat nepamirškite pasitarti su gydytoju dėl jo sudėties.

Alkoholis, net ir mažomis dozėmis, esant hipoksijai, yra griežtai draudžiamas, nes jis slopina kvėpavimą, pablogina intersticinio skysčio mainus, padidina širdies apkrovą ir padidina smegenų ląstelių badavimą deguonimi.

Jei liga pasireikštų Jei lipimo į aukštį metu vienas iš grupės narių jaučiasi blogai, tada, esant silpnam ar vidutiniam ligos laipsniui, jį galima įveikti sklandesniam aklimatizacijai, jo neįpareigojant. Tai yra, eik žemyn - pagalvok - pakilk aukščiau, pažiūrėk į gerovę, gal net praleisk naktį - nusileisk.

Ir tt.

Kalnų ligos nėra pokštas!

Bet svarbiausia nepraleisti kitos ligos simptomų žr. Sunkiais ligos atvejais auka turi būti nedelsiant nuleista žemyn, nes būklė gali pablogėti per kelias valandas, o nusileidimas gali tapti pavojingas ne tik aukai, bet ir kitiems grupės nariams. Gal net naktį Taigi ūminės kalnų ligos gydymas pradedamas nedelsiant sergančiam dalyviui nusileidus į mažesnį aukštį.

Geriausias hipoksijos gydymo būdas yra deguonies kiekio padidėjimas ore kartu su vaistais. Privaloma vežant pacientą, sergantį kalnų liga: sunkus gėrimas, diuretikų skyrimas, smarkiai sumažėjus slėgiui ar pablogėjus bendrajai būklei - kortikosteroidų skyrimas į raumenis.

Pokštas arba saldainis? Halloween magija aplink pasaulį

Antinksčių žievės hormonai - kortikosteroidai - turi adrenalino tipo poveikį: padidina kraujospūdį, padidina širdies darbą ir padidina organizmo atsparumą ligoms. Hipoksijos vartojimas gali turėti tam tikrą poveikį, jei išgersite 1—2 tabletes aspirino - sumažins kraujo krešėjimą, tai prisidės prie geresnio deguonies patekimo į audinius, tačiau aspirino galima vartoti tik nesant kraujavimo ar hemoptizės.

pokstas apie nario padidejima

Vienas būdas šią problemą spręsti — numatyti tam tikrą mokestį už neatvykimą. Bet ar neefektyviau tam pasitelkti duomenų mokslą?

Neatvykimo nustatymo analizės modelis, tikrindamas paciento demografinius, istorinius ankstesnių registracijų ir neatvykimų duomenis, leidžia identifikuoti pacientus, kurie užsiregistravo, tačiau, labai tikėtina, neatvyks ir informuoja apie tai gydymo įstaigos personalą.

Šiems iš anksto identifikuotiems pacientams gali būti išsiųsti priminimai apie jų būsimą vizitą arba atlikti kontroliniai skambučiai teiraujantis, ar planai nepasikeitė.

Tai leidžia efektyviau planuoti gydytojų išteklių valdymą ligoninėms, poliklinikoms. Onkologo užrašai Kaip laiku aptikti vėžį ar net užkirsti jam kelią? Asmeninėmis įžvalgomis ir patarimais dalijasi Nacionalinio vėžio instituto ekspertai.