Nario dydis turi vertybes. Tapkite kredito unijos „Germanto lobis" nariu(e)

Įsigykite pajų ir sumokėkite stojimo mokestį. Prašymo įstoti į Restauratorių Sąjungą forma paspaudus padaryti aktyvią 2. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas.

Nustatoma Jūsų tapatybė nuotoliniu būdu ir priimamas sprendimas dėl narystės unijoje. Įsigykite pajų ir sumokėkite stojimo mokestį. Mūsų kredito unijoje taikomas pagrindinio pajaus dydis — 30 Eur, stojamasis mokestis — 3 Eur. Nuotoliniu būdu per savitarnos sistemą: 1. Susipažinkite su kredito unijos sąlygomis, bendrąja informacija, pagrindinio pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiu.

Navigacija

Nustatykite savo tapatybę nuotoliniu būdu. Tapkite kredito unijos nariu per nuotolinę narystės savitarnos sistemą.

Nario dydis turi vertybes

Spauskite čia. Kredito unijos nariu gali tapti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys: Asociacijos, profesinės sąjungos, profesinių sąjungų susivienijimai, religinės bendruomenės ir bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, šeimynos, kooperatinės bendrovės kooperatyvaižemės ūkio bendrovės.

Kredito unijos narių — fizinių asmenų — individualios įmonės, taip pat tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir arba balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

Šie juridiniai asmenys gali tapti kredito unijos nariais, jeigu atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų vidutinių, mažų ir labai mažų įmonių sąvokų apibrėžtį. Atvykus į kredito uniją ar unijos nutolusią kasą. Nustatoma juridinio asmens tapatybė remiantis Kredito unijai priimtinais dokumentais. Įsigyjamas pagrindinis pajus ir sumokamas stojamasis mokestis.

Mūsų kredito unijoje taikomas pagrindinio pajaus dydis — Eur, stojamasis mokestis — 10 Eur. Kas yra pagrindinis pajus bei stojamasis mokestis ir kodėl būtina juos įsigyti? Pagrindinis pajus — kredito unijos nario įsigytas pajaus vardinis dokumentas, kuriuo suteikiama teisė kredito unijos visuotiniame narių susirinkime turėti vieno balso teisę sprendžiant šio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus ir gauti dividendus, taip pat kitos šiame įstatyme nustatytos teisės, išskyrus asocijuoto nario neturtines teises, apribotas pagal šį įstatymą.

Taigi įsigiję pagrindinį pajų kredito unijoje tampate kredito unijos nariu. Pajinis įnašas kredito unijoje — 30 Eur dydžio. Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas.

Pateiktus dokumentus vertina kredito unija ir priima sprendimą dėl asmens tapimo kredito unijos nariu.

Priėmus neigiamą sprendimą, t. Kada gali būti grąžinamas įnašas už pagrindinį pajų? Asmeniui tapus kredito unijos nariu, jo įnašas už pagrindinį pajų gali būti grąžinamas tik narystei unijoje pasibaigus.

Unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pajų, jį proporcingai sumažina, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė unijoje pasibaigė, patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytą unijos nuostolių ir privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo bendrą sumą, jei bendra suma yra nuostoliai.

Visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su asmeniu atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą.

Nario dydis turi vertybes

Unija su asmeniu atsiskaito išmokėdama jam priklausantį pajų tik po to, kai įvertinus unijos finansinę būklę nustato, kad atsiskaitymas nekels grėsmės unijos veiklos stabilumui Nario dydis turi vertybes patikimumui. Įnašas už pagrindinį pajų ir stojamąjį mokestį taip pat grąžinami priėmus neigiamą sprendimą dėl asmens narystės, t. Asmens avansu sumokėti pinigai grąžinami asmeniui atgal į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Kooperatinės bendrovės nario pajus 1.

Kodėl galiu tapti tik tam tikrų kredito unijų nariu? Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik toje pačioje arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo.

Nario dydis turi vertybes

Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

Kuo kredito unija skiriasi nuo komercinio banko? Kredito unija — kooperatiniais pagrindais veikianti Nario dydis turi vertybes kapitalo kredito įstaiga.

Nario dydis turi vertybes

Kooperacijos specifika skiriasi nuo banko, o didžiausias skirtumas — valdymo struktūra. Norėdamas naudotis kredito unijos paslaugomis, asmuo turi tapti unijos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Kredito unijoje vienas narys — vienas balsas visuotiniuose narių susirinkimuose.

Taigi kredito unija yra valdoma demokratiniu principu, o kiekvienas narys yra ir savininkas, turintis balso teisę. Tuo tarpu komercinis bankas yra akcininkų valdoma akcinė bendrovė.

Nario dydis turi vertybes

Akcininko balso įtaka yra proporcinga jo turimam akcijų skaičiui, o banko uždirbtas pelnas gali būti paskirstomas visiems akcininkams dividendų forma. Kredito unija — lietuviško kapitalo finansų įstaiga, o visas uždirbtas pelnas lieka toje bendruomenėje, kurioje ji veikia.

Dėl tos priežasties, kredito unija gali palankesnėmis sąlygomis teikti finansines paslaugas smulkiems ūkininkams, verslininkams ar savivaldybės gyventojams. Taigi neretai šiose kredito įstaigose palūkanos, mokamos už jose laikomus indėlius, yra didesnės negu bankuose.

Nario dydis turi vertybes

Lietuvoje veikiančius bankus prižiūri Lietuvos bankas. LKU grupės kredito unijas prižiūri dvi įstaigos: Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Taip užtikrinama, kad kredito unijos veiktų neprisiimdamos per didelės rizikos, bei įgyvendinama kryžminių garantijų schema. Vadinasi, bent vienai LKU grupės kredito unijai patyrus laikinų sunkumų, atsakomybę prisiima visa grupė.

Taip pat LKU kredito unijos yra valstybinio indėlių draudimo sistemos dalyvės, todėl net žlugus visai grupei įsijungtų indėlininkų apsaugos ir indėlių kompensavimo mechanizmai. Mus rasite adresu Sedos g. Kontaktai ir rekvizitai.